Касата отпуска медикамент до 2 месеца след подаване на документите

В какъв срок трябва да получа подписан протокола от експертна комисия, за да започна лечението си?

 Касата отпуска медикамент до 2 месеца след подаване на документите
Изписан ми е золадекс, който се приема в точно определен период. Притеснявам се, че докато чакам становището на комисията, мога да го пропусна, а от там и да забавя лечението си.

Съгласно правилата за извършване на експертиза по чл.78 от Закона за здравното осигуряване, в Централното управление на НЗОК комисията разглежда заявления, извършва експертиза и представя на управителя на НЗОК проект на решение за утвърждаване или отказ за утвърждаване на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” в срок до два месеца, считано от датата на подаване на документите в РЗОК, когато на пациента не са отпускани до този момент лекарствени продукти по протокол, заплащани напълно или частично от НЗОК. В случай че протоколът е за продължение на лечението, комисията извършва експертизата в 30-дневен срок от постъпването на документите в НЗОК. Информация относно одобрен протокол и неговото движение се предоставя в РЗОК, в която са подадени документите.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари