Има ли клинична пътека за лечение на депресия при психиатър?

Има ли клинична пътека за лечение на депресия при психиатър?
Здравейте, искам да попитам дали НЗОК покрива лечението при психиатър на депресия или пациентите си плащат за това?
Йовка Савова, гр. Сливен


По преценка и при необходимост общопрактикуващият лекар може да издаде направление (бланка МЗ-НЗОК №3) за консултация и съвместно лечение и ще насочи пациента към специалист-психиатър от извънболничната специализирана помощ, сключил договор с НЗОК. Психиатърът ще прецени каква да бъде терапията в зависимост от заболяването (има различни видове депресивен епизод /МКБ F 32.0) и дали е необходимо диспансерно наблюдение.

Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания се осъществява в лечебни заведения за болнична помощ с разкрити психиатрични клиники/отделения по психични заболявания и центрове за психично здраве (ЦПЗ).

Диспансеризацията се извършва на хора, на които е издадено медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение (бл. МЗ-НЗОК №10) от лекар-специалист по “Психиатрия“ от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, работещ по договор с НЗОК. Направлението се издава еднократно за срока на комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение. Включването на пациент за диспансерно наблюдение се извършва от специалист по психиатрия от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя и периода на диспансерното наблюдение. Диспансеризацията е доброволна. Несъгласието на пациента да бъде диспансеризиран се документира в Амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение.

Диспансеризацията на хора с психични заболявания - под и над 18-годишна възраст, се провежда по реда на Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, като необходимите прегледи и изследвания се извършват съгласно алгоритъма на наблюдение (приложения №№16 и 17 към наредбата) само от лекар със специалност “Психиатрия”/“Детска психиатрия”.

Коментари