Как да докажа, че съм здравноосигурен в страна от ЕС?

Как да докажа, че съм здравноосигурен в страна от ЕС?
Здравейте, от 2011 г. живея и се осигурявам във Великобритания. Досега съм плащал здравни осигуровки и в двете държави. От ноември 2015 г. съм с прекъснати здравни осигуровки в България. Какви са опциите ми да докажа, че съм здравноосигурен в страна от ЕС (Великобритания), ако ми се наложи да използвам услугите в България по време на кратък престой? Когато отида на лекар/зъболекар, всеки проверява статуса ми и като видят, че съм с прекъснати здравни права, настояват да си платя осигуровките. Как да избегна това?
Красимир Щилянов, гр. Пловдив


Когато приключи трудовата заетост и осигуряването ви във Великобритания, е необходимо да представите британски образец на формуляр Е104/S041 в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по местоживеене. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният ви статус.
Трябва да имате предвид, че Великобритания издава удостоверителния документ - формуляр Е104/S041 само при поискване от компетентна институция на друга държава от ЕС (в случая от Националната здравноосигурителна каса ).

По отношение на медицинската помощ уточняваме следното:

След като работите и се осигурявате във Великобритания, независимо от наличието на български Единен граждански номер (ЕГН), при лечение на територията на България или в друга държава от ЕС, вие следва да бъдете третиран като осигурен в съответната държава от ЕС и получената медицинска услуга да се отчете с чуждия ви осигурителен номер. 

Принципно, за да получите медицинска помощ (спешна и неотложна) по време на временен престой в някоя от държавите от ЕС, е необходимо да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентната осигурителната институция. В рамките на ЕС, ЕЗОК е документ, който доказва, че човекът е здравноосигурен в държавата, издала ЕЗОК. Картата покрива необходимата спешна и неотложна по медицински причини здравна помощ, т.е. всяка помощ, за която се прецени, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на пациента, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее. Обемът и видът на лечението се преценяват от лекуващия лекар в държавата по престоя. Помощта следва да е получена в лечебни заведения, работещи с местен здравен фонд.
Следователно при временен престой в България може да ползвате спешна и неотложна медицинска помощ (до приключване на временния ви престой) от пакета на задължителното здравно осигуряване - срещу представяне на валидна ЕЗОК, издадена от Великобритания. В България е необходимо да се обръщате към лечебните заведения, сключили договор с НЗОК. За дейностите, които влизат в пакета на НЗОК, трябва да доплатите необходимата сума, както за това доплащат и българските здравноосигурени граждани.

В случай че заплатите за оказаната ви медицинска помощ, след завръщане в държавата по осигуряване (Великобритания) може да представите пред компетентна институция оригинали на платежните документи, срещу които е заплатена получената медицинска помощ. Чуждата институция, в която се осигурявате, ще ви информира дали (как и в какъв размер) разходите ви могат да бъдат възстановени.

ЕЗОК не предоставя права за получаване на здравни услуги извън случаите на спешна и неотложна медицинска помощ (напр. при профилактични прегледи, планирано лечение и др.).

Ако става въпрос за планово болнично лечение в България, тогава трябва да представите пред българското лечебно заведение (което предварително е потвърдило приема за планово лечение и периода на плановия прием) формуляр S2, издаден от компетентната осигурителна институция. С този формуляр институцията потвърждава своето съгласие за провеждане на посоченото във формуляра планово лечение в България - за нейна сметка.

Коментари