Как да се лекувам до преиздаването на Европейската ми здравна карта?

Как да се лекувам до преиздаването на Европейската ми здравна карта?
Обръщам се към вас с въпрос относно Европейската здравноосигурителна карта. Намирам се в Германия и имам нужда от спешна медицинска помощ. За съжаление картата ми е изтекла преди 2 седмици. Здравното ми осигуряване в България обаче не е прекъснато. Има ли възможност да получа временно заместващо удостоверение до преиздаване на ЕЗОК? Ако не, какво друго мога да направя в тази ситуация?
Биляна Великова, Варна


При липса на ваша Европейска здравноосигурителна карта (или при наличие на ЕЗОК с изтекъл срок на валидност) германска осигурителна институция или германско лечебно заведение могат да изискат по служебен път за вас от НЗОК или РЗОК в България (чрез писмо или със съответен формуляр) временно удостоверение със задна дата, заместващо ЕЗОК. Важно условие е към момента на получаване на необходимата медицинска помощ да сте с непрекъснати здравноосигурителни права.

Ако вече сте платили за необходимата медицинска помощ, тогава имате право да подадете нужните по процедурата документи за възстановяване на платените медицински разходи - на място, в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (адрес: ул. “Кричим” №1, гр. София, п. к. 1407), в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или по пощата. Заинтересованият пациент (лично или чрез упълномощено от него лице) следва да представи долуописаните документи (които ще бъдат разгледани от Комисията за възстановяване на разходи за медицинска помощ в чужбина):

1. Писмено заявление по образец, утвърдено от управителя на НЗОК, от заинтересованото лице.

2. Писмено заявление по образец, утвърдено от управителя на НЗОК, от родител/настойник/попечител, наричан по-нататък “титуляр по заявлението”, след предоставяне на документи, удостоверяващи представителността на лицето, ползвало медицинска помощ.

3. Копие от документ за самоличност на лицето, ползвало помощта, и/или титуляра по заявлението и копие от задграничен паспорт за малолетни лица, саморъчно заверено с гриф “Вярно с оригинала” и гриф “Съгласен/а съм с направеното копие”.

4. Оригинали на платежните документи с легализиран превод, срещу които е заплатена получената медицинска помощ.

5. Копие на медицинска документация с легализиран превод, описваща заплатената медицинска помощ и периода на извършването й.

6. Копие от документ, издаден от банката в потвърждение на данните за личния IBAN номер на банкова сметка в български лева, на името на титуляра по заявлението, като копието следва да е саморъчно заверено с гриф “Вярно с оригинала” и гриф “Съгласен/а съм с направеното копие”.

7. Нотариално заверено пълномощно от лицето, ползвало медицинската помощ, упълномощаващо лицето, което подава заявлението (в случаите когато са различни)
.

Процедурата по възстановяване на разходите отнема време, тъй като компетентният здравен фонд изпраща документите до здравния фонд в държавата по получаване на помощта - за уточняване на размера на сумата, която подлежи на възстановяване. За сметка на пациента остават всички потребителски такси и законово регламентирани доплащания, които се заплащат и от осигурените граждани в държавата по временния престой. Повече информация за тази процедура е публикувана на интернет страницата на НЗОК.

Коментари