Какъв е срокът за одобрение за ядрено-магнитен резонанс?

Какъв е срокът за одобрение  за ядрено-магнитен резонанс?
Здравейте! Имам заболяване, при което трябва да се направи високоспециализирано изследване с ЯМР. Какъв е срокът за одобрение на направлението след подаване на молба от съответния специалист?
Павлина Стефанова, Добрич


Редът за извършване на високоспециализираното медицинско изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е следният: ЯМР се извършва от специалист по образна диагностика на основание на издадено “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) от лекар-специалист от извънболничната помощ, след преценка на директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), основана на подадено уведомително писмо до него и аргументирана необходимост от извършването на това изследване. Пациентът няма ангажимент по отношение на попълването и изпращането на документите до директора на РЗОК. 

След завеждане на молбата и разглеждане на документите, се издава евентуално одобрение, което лекарят-специалист получава. Той има задължението да ви уведоми и тогава да издаде направление за ЯМР.

В нормативните документи няма изрично посочен срок за даване на разрешение от директора на РЗОК за извършване на изследването. В случай, че е необходимо специалистът да издаде направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4) за ЯМР след получаване на разрешението от директора на РЗОК, тогава личният лекар може да издаде второ направление за консултация и съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК №3) към специалиста. Издаването на направлението за консултация и съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК №3) е със срок 30 календарни дни. 
Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар- специалист е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.

Коментари