Подлежи ли на санкции личен лекар, който не провежда профилактични прегледи?

Подлежи ли на санкции личен лекар, който не провежда профилактични прегледи?
Здравейте! Бих искала да попитам, подлежи ли на санкции личен лекар, който с години не осъществява, но вероятно декларира пред НЗОК профилактични прегледи?
Семейството ни е четиричленно - родителите сме над 54 години, а едното ни дете е със сериозно хронично заболяване.
Веска Михайлова, гр. Варна


Справка дали са извършени профилактични прегледи на хора от семейството, записани в пациентската листа на общопрактикуващия лекар, може да се направи от електронното досие на всеки здравноосигурен (www.nhif.bg, рубрика “Електронни услуги”). Достъпът се осъществява чрез 10-символен код за достъп (УКД), който се издава от Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) безплатно. Освен с код остава и възможността за достъп до Персонализираната информационна система с универсален електронен подпис.

Уникалният код за достъп (УКД) е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично. Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Той е защитен от посегателство както в базата данни на НЗОК, така и в потребителското приложение.

Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК съдържа информация за оказаната медицинска и дентална помощ на здравноосигурени, която НЗОК заплаща. Информацията се формира на база предоставените електронни отчети на изпълнителите на медицинска и дентална помощ, сключили договор с НЗОК.

Може да се получи информация за ползваната по линия на НЗОК медицинска помощ за съответния период (в рамките на последните 5 години) и въз основа на писмено заявление по образец на НЗОК (Приложение №1), подадено в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на НЗОК.

По отношение на нормативните документи относно извършването на профилактични прегледи: по силата на чл.138 от Националния рамков договор за 2017 г. и на Закона за здравното осигуряване - личният лекар е длъжен да извършва профилактика на здравноосигурени съгласно Наредба №8 на Министерството на здравеопазването за профилактичните прегледи и диспансеризацията. В случай че здравноосигуреният не желае извършването на отделни медицински дейности и/или изследвания по профилактика, следва собственоръчно да удостовери този факт и да се подпише в амбулаторния лист.

Ако се установи несъответствие между подадени от общопрактикуващия лекар отчетени, но не извършени профилактични прегледи, здравноосигуреният може да подаде жалба до РЗОК/НЗОК за извършване на проверка от контролните органи на РЗОК/НЗОК и евентуално налагане на санкции.

Съгласно Закона за здравното осигуряване: “за неявяване на профилактични прегледи, регламентирани в Националния рамков договор, осигуреният губи осигурителни права за срок от един месец” (чл.110 от ЗЗО), а съгласно Закона за здравето: “...който здравноосигурен не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване - от 100 до 200 лв. (чл.209 от Закона за здравето). Тези нарушения се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от директора на РЗИ или от държавни здравни инспектори.

Коментари

Лети 05.07.2017 19:28

А за пенсионерите по възраст провеждат ли се профилактични прегледи и на колко год.