Поема ли НЗОК лечението на сънна апнея?

Поема ли НЗОК лечението  на сънна апнея?
Диагностицираха ми сънна апнея. Лекарите ми препоръчват лечение със специален апарат. Моля да уточните дали се поема от Здравната каса лечението със CPAP-апарата? Ако се поема, моля да посочите какъв процент от него се заплаща? И още един въпрос, на който ви моля да отговорите: какви документи трябва да взема от лечебното заведение, за да ги представя пред НЗОК за възстановяване на паричните средства?
Димо Русев, Смолян


Сред индикациите за хоспитализация на здравноосигурени за прием по клинична пътека №138 “Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност” е включено и заболяването сънна апнея.

НЗОК заплаща всички дейности, включени в диагностично-лечебния алгоритъм на клиничната пътека, както и до два контролни прегледа в рамките на 1 месец след дехоспитализацията в същото лечебно заведение за болнична помощ, с изключение на някои консумативи, изрично посочени в клиничната пътека: (носни сплинтове, биологично-тъканно лепило, еднократни накрайници за високотехнологична апаратура, сет за интубация на слъзни пътища, балони и катетри за дилатация на синусни отвори, изкуствена дура и кост, медицински изделия за фиксиращи процедури), включително не поема и стойността на апарата, за който питате.

НЗОК няма законови правомощия да финансира лечението извън пакета от медицински дейности, които частично или изцяло заплаща, съгласно Наредба 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Институцията няма законово основание да възстановява суми на здравноосигурени. Тя е в договорни отношения с изпълнителите на медицинска помощ.

В зависимост от вашия социален статус, може да потърсите съдействие от дирекция “Социално подпомагане”, като подадете молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ по съответната процедура.

Коментари