При какъв процент инвалидност пациентите са освободени от потребителска такса?

При какъв процент инвалидност пациентите са освободени от потребителска такса?
Кой трябва да контролира общопрактикуващите лекари за размера на таксата за медицинско свидетелство? Проблемът е, че си определят най-различни такси - започват от 15 лв. и достигат до 20-25 лв. Не е редно всеки лекар да си определя сам различни цени за една и съща услуга. Трябва да се направи тотална реформа в здравеопазването ни. Трябва да има предварителен и последващ контрол в медицинските центрове, болници и в доболничната помощ.
Ако ми отговорите, че има такъв контрол - това за мен не е така, след като има много пациенти, недоволни от здравните услуги.
А въпросът ми към вас конкретно е: Каква потребителска такса трябва да заплащат хора с ТЕЛК и инвалидност? При какъв процент инвалидност пациентите са освободени от потребителска такса?
Живка Стратиева, гр. Сливен


По първия ви въпрос: НЗОК заплаща само за дейности, издаване и заверяване на документи съгласно Наредба №2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Случаите, описани в глава VIII “Дейност по медицинска експертиза”, са:

• Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак
• Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на хора от 16- до 18-годишна възраст
• Медицинска експертиза на работоспособността
• Издаване на първичен болничен лист
• Издаване на вторичен болничен лист
• Насочване за медицинска експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК)
• Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК)


В тези случаи здравноосигурените не дължат заплащане за издадените им медицински документи и удостоверения. В останалите случаи здравноосигурените заплащат за издаване на документи - по съответния ценоразпис на лечебното заведение съгласно наредба на Министерството на здравеопазването.

По втория въпрос: в списъка на заболяванията, при които здравноосигурените са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37 от Закона за здравното осигуряване заболяванията са обособени в следните групи, за които здравноосигурените не заплащат потребителска такса:

• Заболявания без трайно намалена работоспособност (всички бременни и родилки до 45 дни след раждането)
• заболявания с трайно намалена работоспособност
• всички здравноосигурени, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност
• всички пациенти със злокачествени новообразувани
я.

За да са освободени от потребителска такса, здравноосигурените трябва да имат посочено в този списък заболяване, което е с трайно намалена работоспособност или да имат някое от изрично посочените заболявания в списъка.

Ако болестта със съответния МКБ-код е включена в Списъка на освободените от потребителска такса хора (документът е публикуван на сайта на НЗОК) и е с трайно намалена работоспособност, видно от ТЕЛК-овото решение, пациентът е освободен от потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална медицинска помощ.

Коментари