Бо­лест­та на Бех­те­рев се ле­ку­ва с ле­кар­с­т­ва и с гим­нас­ти­ка

Бо­­лест­­­та на Бех­­­те­­рев пред­­с­­­тав­­­ля­­ва хро­­нич­­­но прог­­­ре­­си­­ра­­що въз­­­па­­ли­­тел­­­но ав­­­то­­и­­мун­­­но за­­бо­­ля­­ва­­не на гръб­­­нач­­­ния стълб със за­­ся­­га­­не на съ­­сед­­­ни­­те ста­­ви

Бо­лест­та на Бех­те­рев се ле­ку­ва с ле­кар­с­т­ва и с гим­нас­ти­ка
Тя се наб­­­лю­­да­­ва пре­­дим­­­но у мла­­ди хо­­ра, ка­­то мъ­­же­­те бо­­ле­­ду­­ват мно­­го по-чес­­­то от же­­ни­­те (в съ­­от­­­но­­ше­­ние 10:1). Съ­­щес­­т­­­ву­­ва нас­­­лед­­с­­т­­­ве­­но пред­­­раз­­­по­­ло­­же­­ние. Раз­­­ли­­ча­­ват се че­ти­ри фор­­­ми на бо­­лест­­­та:
 
- цен­­т­­­рал­­­на, ко­­я­­то за­­ся­­га са­­мо гръб­­­нач­­­ния стълб;

- ри­­зо­­ми­­е­­лич­­­на, ко­­я­­то про­­ти­­ча със за­­ся­­га­­не на гръб­­­нач­­­ния стълб и на големи­­те съ­­сед­­­ни ста­­ви (ра­­мен­­­на­­та и та­­зо­­бед­­­ре­­на­­та);
 
- пе­­ри­­фер­­­на, най-чес­­­то със за­­ся­­га­­не на ко­­лен­­­ни­­те, на ла­­кът­­­ни­­те и на гле­енни­­те ста­­ви;
 
- скан­­­ди­­нав­­с­­­ка, със за­­ся­­га­­не на гръб­­­нач­­­ния стълб и на мал­­­ки­­те ста­­ви на ръ­­це­­те, и вис­­­це­­рал­­­на, с ед­­­нов­­­ре­­мен­­­но за­­ся­­га­­не на гръб­­­нач­­­ния стълб и на вът­­­реш­­­ни­­те ор­­­га­­ни (сър­­­це, бъб­­­ре­­ци).
 
За­­бо­­ля­­ва­­не­­то про­­ти­­ча тла­­съч­­­но, с пе­­ри­­о­­ди на обос­­т­­­ря­­не и по­­доб­­­ре­­ние.

У въз­­­рас­­т­­­ни­­те в на­­ча­­ло­­то се по­­я­­вя­­ва ряз­­­ка бол­­­ка в кръс­­­та и в кра­­ка­­та, ко­­я­­то на­­пом­­­ня иши­­ас­­­на бол­­­ка и е по-сил­­­на но­­щем. Дви­­же­­ни­­я­­та на гръб­­­нач­­­ния стълб и на гръд­­­ния кош пос­­­те­­пен­­­но се ог­­­ра­­ни­­ча­­ват. При на­­тиск вър­­­ху гръб­­­нач­­­ния стълб и пе­­ти­­те се ус­­­та­­но­­вя­­ва сил­­­на бо­­лез­­­не­­ност. Пос­­­те­­пен­­­но бо­­лес­­т­­­ни­­ят про­­цес об­­х­­­ва­­ща все по-гор­­­ни от­­­де­­ли на гръб­­­нач­­­ния стълб, ка­­то въз­­­па­­ле­­ни­­е­­то пре­­диз­­­вик­­­ва вкос­­­те­­ня­­ва­­не на меж­­­дуп­­­реш­­­лен­­­ни­­те дис­­­ко­­ве и съ­­е­­ди­­ни­­тел­­­но-тъ­­кан­­­ни­­те връз­­­ки меж­­­ду преш­­­ле­­ни­­те.
 
От вът­­­реш­­­ни­­те ор­­­га­­ни по-чес­­­то се за­­ся­­гат сър­­­це­­то и бъб­­­ре­­ци­­те. Пос­­­те­­пен­­­но се раз­­­ви­­ва кла­­пен ен­­­до­­кар­­­дит с офор­­­мя­­не на кла­­пен сър­­­де­­чен по­­рок, как­­­то и неф­­­рос­­к­­­ле­­ро­­за с прог­­­ре­­си­­ра­­ща хи­­пер­­­то­­ния и бъб­­­реч­­­на не­­дос­­­та­­тъч­­­ност. Не­­ряд­­­ко в хо­­да на бо­­лест­­­та се раз­­­ви­­ва и теж­­­ко ус­­­лож­­­не­­ние - ами­­ло­­и­­до­­за на вът­­­реш­­­ни­­те ор­­­га­­ни,  пре­­дим­­­но със за­­ся­­га­­не на бъб­­­ре­­ци­­те.
 
Бо­­лест­­­та е раз­­­лич­­­но ак­­­тив­­­на. По­­ня­­ко­­га за ня­­кол­­­ко (5-8 го­­ди­­ни) нас­­­тъп­­­ва пъл­­­но вкос­­­те­­ня­­ва­­не на меж­­­дуп­­­реш­­­лен­­­ни­­те ста­­ви. Мно­­го ряд­­­ко бо­­лес­­т­­­ни­­те прис­­­тъ­­пи пре­­ми­­на­­ват и се прек­­­ра­­тя­­ват вне­­зап­­­но и спон­­­тан­­­но.
 
Ле­­че­­ни­­е­­то е про­­дъл­­­жи­­тел­­­но. Важ­­­но е то да за­­поч­­­не ра­­но - със­­­тои се ос­­­нов­­­но в при­­ем на ме­­ди­­ка­­мен­­­ти и ле­­чеб­­­на гим­­­нас­­­ти­­ка. При­­ла­­гат се анал­­­ге­­ти­­ци, нес­­­те­­ро­­ид­­­ни про­­ти­­во­­въз­­­па­­ли­­тел­­­ни ле­­кар­­с­­т­­­ва, а по по­­ка­­за­­ние - гли­­ко­­кор­­­ти­­кос­­­те­­ро­­и­­ди. В пе­­ри­­о­­ди на ре­­ми­­сия се пред­­п­­­ри­­е­­ма са­­на­­ция на ин­­­фек­­­ци­­оз­­­ни ог­­­ни­­ща (тон­­­зи­­лек­­­то­­мия, ек­­с­­т­­­рак­­­ция на бол­­­ни зъ­­би, апен­­­дек­­­то­­мия, ле­­че­­ние на си­­ну­­ит, отит и дру­­ги).
 
Ран­­­но­­то ле­­че­­ние мо­­же да пре­­дот­­в­­­ра­­ти прог­­­ре­­си­­рането на бо­­лест­­­та и нас­­­тъп­­­ва­­нето на ус­­­лож­­­не­­ния. Но не ви пре­­по­­ръч­­­ва­­ме да раз­­­чи­­та­­те на сред­­с­­т­­­ва от на­­род­­­на­­та ме­­ди­­ци­­на.
 
Прог­­­но­­за­­та е се­­ри­­оз­­­на. При нас­­­тъп­­­ва­­не на ус­­­лож­­­не­­ния (ами­­ло­­и­­до­­за) тя ста­­ва край­­но неб­­­ла­­гоп­­­ри­­ят­­­на.
 
Про­­фи­­лак­­­ти­­ка­­та се със­­­тои в от­­с­­т­­­ра­­ня­­ва­­не на пред­­­раз­­­по­­ла­­га­­щи­­те фак­­­то­­ри и на ин­­­фек­­­ци­­оз­­­ни ог­­­ни­­ща в ор­­­га­­низ­­­ма, в за­­ка­­ли­­тел­­­ни про­­це­­ду­­ри и в гим­­­нас­­­ти­­чес­­­ки уп­­­раж­­­не­­ния.

Коментари