Как мога да получа електронна рецептурна книжка?

Как мога да получа електронна рецептурна книжка?

Какъв е редът за издаване на Електронна рецептурна книжка на хронично болни (ЕРК)? Проблемът е, че досега не съм имал хартиена рецептурна книжка. Моля да посочите последователността на стъпките.

Николай Демирев, гр. Стара Загора

Електронна рецептурна книжка на хронично болния (ЕРК) се издава след диагностициране на хронично заболяване, включено в Списъка по реда на Наредбата по чл.45, ал.3 от Закона за здравното осигуряване. 

Общопрактикуващият лекар (негов заместник или нает медик), в чиято пациентска листа е записан здравноосигуреният, издава и регистрира ЕРК в Национален регистър „Рецептурни книжки“ чрез предоставената от НЗОК електронна услуга, реализирана в медицинския софтуер, ползван от лекаря. Регистрацията на ЕРК от заместник на общопрактикуващия лекар се извършва само за периода на заместването.

Номерът и датата на регистрацията на ЕРК се генерират автоматично от информационната система. В ЕРК се регистрират само диагнози, съгласно Приложение №5, Списък на заболяванията, за които се издава Рецептурна книжка на хронично болния на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г. Списъкът е публикуван на интернет-страницата на НЗОК.

Коментари