Как мога да получа разрешение за операция в чужбина?

Как мога да получа разрешение за операция в чужбина?

Налага се да си направя операция, която не може да се извърши в България. Какво трябва да направя, за да задействам процедурата за планираното лечение? Разбрах, че първо трябва да си взема Европейска здравноосигурителна карта, а след това да поискам предварително разрешение. Моля да уточните какъв е срокът за издаване на такова разрешение?

Кирил Михайлов, гр. София

По отношение на Европейската ви здравноосигурителна карта (ЕЗОК) уточняваме, че използването на този документ се извършва само при временен престой на територията на другите държави-членки на Европейския съюз (ЕС), когато целта на престоя в тях не е медицинска/лечебна, а е свързана с туризъм, гостуване, краткосрочно командироване.

ЕЗОК не е предвидена за провеждане на планирано лечение, диагностика и/или изследвания извън компетентната държава на осигуряване поради което, ако пациентът сам пожелае да се лекува в другата държава от ЕС, той ще трябва да представи европейски формуляр за планираното лечение (S2) или лично ще заплати цената на ползваните медицински услуги в другата държава.

Като човек с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство имате право да кандидатствате за получаване на предварително разрешение за провеждане на необходимото лечение в друга държава от Европейския съюз (ЕС).

В съответствие с относимото европейско законодателство вариантите са два:

1. По реда на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за прилагането на Регламент №883/2004, а именно - за провеждане на планово лечение в ЕС с т.нар. формуляр S2 за планово лечение.

Принципът за финансиране на планова медицинска помощ в ЕС (срещу издаден формуляр Е112/S2) изисква пациентът да представи в чуждото лечебно заведение издадения от компетентната институция (в случая НЗОК) формуляр, който гарантира на болницата поемането на разходите за предстоящото лечение. Лечебното заведение се отчита към местния здравен фонд, с който работи, и той заплаща стойността на оказаната медицинска помощ. Последващо, чуждият здравноосигурителен фонд изисква от компетентната за пациента здравноосигурителна институция да възстанови направените разходи за лечението. 

При издадено разрешение от НЗОК за планирано лечение (преносим документ S2) се покриват само стойността на лечебните дейности. За сметка на пациента остават разходите за транспорт, за настаняване в хотел или общежитие, разходите за придружител, за избор на лекар/екип, разходите извън стандартното настаняване в лечебното заведение, както и законово регламентираните доплащания от пациентите, които се заплащат и от местните осигурени.

Трябва да имате предвид, че преценка на възможностите за лечение на територията на България (съответно дали са налице основания за препоръчване на лечение в чужбина) се извършва от експертен съвет от специалисти по профила на заболяването, до който се изпраща цялата преписка за експертни писмени становища. На база на тези становища се издава разрешение (респективно, мотивиран отказ) за формуляр S2.

При провеждане на планово лечение по реда на регламентите, с представяне на европейски формуляр S2, чуждата клиника трябва да има договор със съответен здравен фонд (за това се иска потвърждение, заедно с медицинската и финансова оферта, която трябва да се предостави при кандидатстване) - т.е. чуждата клиника трябва да удостовери, че работи по линия на здравното осигуряване и предложеното ви лечение би могло да се осъществи срещу представяне на европейски формуляр S2 (стар Е112). Ако клиниката е частна, формулярът няма да се приеме и ще очакват заплащане от вас.

2. По реда на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

В тези случаи не се издава формуляр S2, а е необходимо предварително разрешение от НЗОК за възстановяване на разходите за дейностите, посочени в приложение към Наредба №5 от 21.03.2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Това на практика се изисква за болничната медицинска помощ, както и за някои високоспециализирани медицински изследвания (ПЕТ - скенер, СПЕКТ-КТ).

Съществената разлика между разрешението по реда на регламентите за координация на социалната сигурност и разрешението по реда на Директива 2011/24/ЕС е, че по реда на Директивата пациентът лично заплаща стойността на разрешеното лечение - по цените на чуждото лечебно заведение. След завръщане в собствената му държава пациентът има право да му бъдат възстановени разходите за предоставеното здравно обслужване в държавата членка по местолечение, до размера на разходите, които НЗОК заплаща за съответното здравно обслужване, ако е извършено на територията на България. В случай че стойността на предоставеното в друга държава членка здравно обслужване е по-малка от стойността, която НЗОК заплаща за съответното здравно обслужване, ако е извършено на територията на България, на пациента се възстановяват не повече от действително направените разходи.

При кандидатстване по реда на Директивата за издаване на предварително разрешение за възстановяване на разходи, ако се касае за вид лечение, което не се извършва в България, то няма как да бъде остойностено по български цени. В този случай е препоръчително да се кандидатства за планово лечение по реда на европейските регламенти (с издаване на формуляр S2).

Информация за цялата процедура и за необходимите документи, които трябва да се представят за разглеждане от комисията в НЗОК, е публикувана на интернет страницата на НЗОК.

Коментари