Копърът е зелена аптечка

Всич­ки до­ма­ки­ни знаят, че той е от­лич­на под­прав­ка за мно­го ястия. Но да­леч не всич­ки са ная­сно, че тън­ки­те стъ­бъл­ца на то­ва рас­те­ние са ис­тин­ски док­тор.

Копърът е зелена аптечка
През ХV век из­вес­тният ар­мен­ски ле­кар Ами­рдов­ла­т наб­лю­да­вал ин­те­рес­но явле­ние: змии­те през зи­ма­та ос­леп­яват, а с нас­тъп­ва­не­то на про­лет­та на­ми­рат ко­пър по ми­риз­ма­та му, хап­ват от не­го, нат­ри­ват очи­те си и те се от­варят. Та­ка бил нап­ра­вен из­во­дът, че ко­пъ­рът по­добр­ява зре­ние­то. От­то­га­ва упо­тре­ба­та на та­зи под­прав­ка се пре­по­ръч­ва на всич­ки хо­ра, на кои­то им се на­ла­га да из­пол­зват зре­ние­то си през нощ­та. То­зи съ­вет е ак­туа­лен и до днес. За­чер­ве­ни­те от умо­ра очи се ус­по­коя­ват с ком­прес от ко­пър.

С те­че­ние на вре­ме­то оба­че се из­ясни­ло, че ко­пъ­рът има и мно­го дру­ги по­лез­ни свой­ства. Той въз­буж­да апе­ти­та, уси­лва хра­нос­ми­ла­не­то, сти­му­ли­ра ра­бо­та­та на умо­ре­но­то сър­це, раз­шир­ява кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, по­ни­жа­ва ар­те­риал­но­то нал­яга­не. Мла­ди­те май­ки знаят, че ко­пъ­рът под­по­ма­га уве­ли­ча­ва­не­то на кър­ма­та, а “ко­пъ­ре­на­та во­дич­ка” е от­лич­но средс­тво сре­щу сто­маш­ни­те ко­ли­ки­те на но­во­ро­де­но­то.

Нас­той­ка от ко­пър се взи­ма ка­то диу­ре­тич­но средс­тво при бол­ки и въз­па­ле­ния в пи­коч­ния ме­хур. Ре­цеп­та­та: 10 гра­ма ко­пър се пос­тавят в емай­ли­ра­н съд, за­ли­ват се с ед­на ча­ша го­ре­ща во­да, съ­дът се пок­ри­ва и се ос­тавя на вод­на баня за 15 ми­ну­ти. След то­ва се ох­лаж­да до стай­на тем­пе­ра­ту­ра в про­дъл­же­ние на 45 ми­ну­ти и се пре­цеж­да.

Нас­той­ка­та от се­ме­на на ко­пър има ус­по­коя­ва­що дей­ствие вър­ху цен­трал­на­та нер­вна сис­те­ма, по­добр­ява съня, на­мал­ява нер­вно­то нап­ре­же­ние. Ре­цеп­та­та: 1 су­пе­на лъ­жи­ца се­ме­на се за­ли­ват с ед­на ча­ша кип­на­та во­да и се ос­тавят да прес­тоят от 4 до 6 ча­са, след кое­то нас­той­ка­та се пре­цеж­да.
 

Фън Шуй
Етерично масло от Копър
 
Отхрачващо и успокояващо действие. Съдоразширяващо и понижаващо артериалното налягане.
 
Използваема част: плодове
 
Химичен състав: карвон, лимонен, феландрен, пинтрен, дипептен, дехидрокарвон, каротин, тиамин, рибофлавин и др.
 
Аромат: нежен, свеж, пикантен
 
Летливост: средна
 
Действие: успокояващо, лекосънотворно, спазмолитично, антисептично, отхрачващо, заздравяващо рани, противосърбежно, хипотензивно, кръвопречистващо, стимулиращо апетит, антиритмично, разхлабващо, противоглистно, диуретично, стимулиращо менструацията, понижаващо излишната сексуална енергия, подпомагащо храносмилането, извежда токсините от организма, диуретично.
 
Показания: безсъние, депресия, рани, сърбеж по кожата, алергичен дерматит, акне, бронхит, пневмония, повръщане, хълцане, стомашни, чревни и спастични колики, спастичен запек, метеоризъм, глисти, затруднено уриноотделяне, отоци, цистит, подагра, хемороиди, свръхсексуалност, стимулиращо менструацията, нарушения в храносмилането, липса на апетит, камъни в бъбреците, алкохолни отравяния, възпаления на венците.
 
Противопоказно за епилептици, да се прилага ограничено при кърмачки, бременни и деца, при индивидуална непоносимост към маслото. Противопоказни са вани с етерично копърово масло. Вътрешен прием – под лекарски контрол!


Начин на приложение:
 
Инхалации: 3 к. копърово масло на 2 л вода за 10 мин – при простуди, ангини, кашлица, бронхит, ларингит, безсъние, за стимулиране на храносмилането.
 
Масаж: при целулит, предменструален синдром, артроза, застаряваща кожа и бръчки по лицето, при намален мускулен тонус, за увеличаване и стягане на бюста – 50 мл бадемово масло с 50 к. копър.
 
Маска за лице: при суха и застаряваща кожа 2 с.л. кисело мляко, 1 с.л. вода, 1 с.л. мед и 5 к. копър или 2 с.л. хума, 1 с.л. бадемово масло, 4 с.л. вода и 5 к. копър.
 
Други: при възпаление на венците и против дъх в устата се препоръчва жабурене, без да се поглъща – 100 мл вода, 1 с.л. бренди и 5 к. копър. Профилактика на зъби и устната кухина – по 1 к. копър на паста за зъби вечер. Апетитвъзбуждащо, разхлабващо, газогонно, при нарушения в храносмилането – по 1 к. в чай или сок 2 пъти дневно. При климактериума копъровото масло може да се прилага като естрогенен заместител, но не бива да се прекалява с продължителна употреба – умерените дозировки имат добро действие. При хемороиди – намазване на хемороидалните възли със смес от крем “Невен” и 2 к. копърово масло 2 пъти дневно. Интензивният мирис на копър помага при липса на апетит.

Коментари