Какво включва профилактичният преглед?

При провеждането му пациентът може да попадне в рискова група с оглед профилактиката на социално- значими заболявания

Какво включва профилактичният преглед?
Наложи ми се да се обърна за помощ към вас, тъй като всеки път, когато отида при личната лекарка, за да поискам направление за профилактични прегледи, ми отговаря, че според Здравната каса имам право само на изследване на кръвна захар. Цитират се някакви възрастови категории и според тази, в която аз попадам, нямам право на направление за пълна кръвна картина. Искам да попитам как така хората са категоризирани и как така личната лекарка ще преценява дали някой има нужда, или няма от направление? Обидно е всеки път да ти се отказва направление за профилактичен преглед с мотива, че приключва тримесечието или други такива подобни. Искам конкретен отговор какви са моите права като пациент и на какво имам право, след като плащам всеки месец своите здравни осигуровки?

Здравно осигурените българи над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, имат право на един задължителен профилактичен преглед през съответната календарна година. За всички пациенти над 18-годишна възраст – жени и мъже, в обема на профилактичния преглед са включени: 

•    Изчисляване на индекс на телесна маса. 
•    Оценка на психичен статус. 
•    Изследване острота на зрение. 
•    Измерване на артериално налягане.
•    Електрокардиограма. 
•    Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, рН. 
•    Определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори. 

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед, са в зависимост от възрастовата група, в която попадате. При провеждането на профилактичен преглед пациентът може да попадне в рискова група с оглед профилактиката на социално значими и приоритетни за страната заболявания. В тази връзка личният лекар формира рискови групи за сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, злокачествени новообразувания и издава направление при необходимост. Изследването на холестерол, триглицериди, кръвна захар и ЕКГ, мамография и PSA в рамките на календарната година, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

Рисковите фактори, при наличието на които се назначава изследване на кръвна захар на гладно, са: 

•    хипертония; 
•    дислипидемия; 
•    затлъстяване; 
•    фамилна анамнеза за ЗД – роднини по първа линия със ЗД - родители, братя и сестри, анамнеза за диабет по време на бременност или раждане на едър плод над 4 кг, анамнеза за овариална поликистоза.

При провеждане на профилактичен преглед личният лекар попълва амбулаторен лист за извършен профилактичен преглед и го прилага в здравното досие на пациента. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от личния лекар и от пациента, се прилага към медицинското досие на здравно осигурения. Досието съдържа всички медицински документи и се съхранява в кабинета на лекаря. Екземпляр се издава и предоставя на пациента при поискване.

Апропо!
Всеки общопрактикуващ лекар поставя на достъпно място в кабинета си информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат хората над 18-годишна възраст. В амбулаторията на личния лекар, на място, достъпно за пациентите, е публикуван месечният му график, който съдържа и часове за промотивна и профилактична дейност.

Тъй като всички здравно осигурени освен права имат и задължения, редно е да уведомите вашия личен лекар кога ще е удобно да го посетите (това може да стане напр. при посещение в кабинета му през годината), за да ви включи в графика за провеждане на профилактичния преглед.


Милена ВАСИЛЕВА

Коментари