Урат­ни­те ка­мъ­ни мо­гат да се раз­т­во­рят с по­мощ­та на ди­е­та

Време за изхвърляне на камъните в бъбреците!

Урат­ни­те ка­мъ­ни мо­гат да се раз­т­во­рят с по­мощ­та на ди­е­та
Много бол­ни, ко­и­то стра­дат от за­бо­ля­ва­не на бъб­ре­ци­те, си пред­с­та­вят ед­ва ли не ня­как­ви “сте­ро­и­ди”, ко­и­то се преч­кат в ор­га­низ­ма им. Чер­но-ка­фя­ви­те крис­та­ли с овал­на фор­ма или с ос­т­ри ка­то бръс­нач кра­и­ща на­ис­ти­на са се­ри­оз­на опас­ност за ор­га­низ­ма. Опас­ност, ко­я­то в по­ве­че­то слу­чаи мо­же да се пре­дот­в­ра­ти с ди­е­та.
 
За та­зи цел мо­же­те да из­пол­з­ва­те пло­до­ве­те и ко­ре­ни­те от шип­ка, ко­и­то по­ма­гат за из­х­вър­ля­не­то на урат­ни­те ка­мъ­ни от бъб­ре­ци­те. То­ва е ед­но от про­ве­ре­ни­те сред­с­т­ва от на­род­на­та ме­ди­ци­на. Ко­ре­ни­те на то­ва рас­те­ние не са­мо от­с­т­ра­ня­ват об­ра­зу­ва­ни­я­та, но и се из­пол­з­ват ка­то про­ти­во­въз­па­ли­тел­но и ук­реп­ва­що сред­с­т­во за бол­ния ор­ган. Със съ­щи­те свойс­т­ва, меж­ду впро­чем, се из­пол­з­ват и пло­до­ве­те на шип­ка­та. Те мо­гат да се ва­рят ка­то чай и да се пи­ят без ог­ра­ни­че­ния във вре­ме­то и ко­ли­чес­т­во­то. Ко­га­то ста­ва въп­рос за ко­ре­ни­те, же­ла­тел­но е, пре­ди да се прис­тъ­пи към упот­ре­ба, да се на­ре­жат на сит­но и да се сме­лят в ка­фе­ме­лач­ка­та. След то­ва ед­на или две су­пе­ни лъ­жи­ци се за­ли­ват с вря­ла во­да и се ва­рят на ба­вен огън в те­че­ние на 15 ми­ну­ти. Из­с­ти­на­ла­та от­ва­ра се пре­цеж­да и се пие по 150 млг 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не. Ле­че­ни­е­то про­дъл­жа­ва две сед­ми­ци. При не­об­хо­ди­мост кур­сът мо­же да се пов­то­ри след по­ло­вин го­ди­на.
 
Ме­ню­то за­ви­си от ви­да на бъб­реч­ни­те ка­мъ­ни
 
Из­х­вър­ля­не­то на ка­мъ­ни от бъб­ре­ци­те не е прос­та ра­бо­та и има твър­де мно­го ню­ан­си. Из­к­лю­чи­тел­но важ­но зна­че­ние за про­веж­да­не­то на кур­са на ле­че­ние има  ес­тес­т­вото на ка­мъ­ни­те. Как­ва хра­на мо­же да при­е­ма бол­ният и коя тряб­ва да из­к­лю­чи от ме­ню­то си?
 
Ви­дът на ме­ню­то из­ця­ло и на­пъл­но за­ви­си от хи­ми­чес­кия със­тав на ка­мъ­ка, от­к­рит в бъб­ре­ци­те. За­то­ва то мо­же да се уточ­ни и да се пре­по­ръ­ча са­мо след ла­бо­ра­тор­но из­с­лед­ва­не. По-чес­то се сре­щат твър­ди­те ка­мъ­ни (или как­то ги на­ри­чат ле­ка­ри­те - кон­г­ло­ме­ра­ти) в бъб­ре­ци­те, об­ра­зу­ва­ни от ок­са­ла­ти. Ако ви­ди­те, че в гра­фа­та “Со­ли” на ва­ше­то из­с­лед­ва­не е впи­са­но “ок­са­лат­ни”, зна­чи, че сте има­ли на­ру­шена об­мяна на ми­не­ра­ли в ор­га­низ­ма.
 
За да ко­ри­ги­ра­те то­ва на­ру­ше­ние в ор­га­низ­ма си, на­ис­ти­на ще ви по­мог­не ди­е­та­та, ос­нов­но­то пред­наз­на­че­ние на ко­я­то е да ог­ра­ни­чи пос­тъп­ва­не­то на ок­са­лат­ни ки­се­ли­ни в ор­га­низ­ма. Те се съ­дър­жат в спа­на­ка, в зе­ле­ни­те са­ла­ти, в шо­ко­ла­да и, раз­би­ра се, най-мно­го - в ла­па­да.
 
Те­зи че­ти­ри про­дук­та са аб­со­лют­но про­ти­во­по­каз­ни за бол­ни с ка­мъ­ни в бъб­ре­ци­те. Дос­та­тъч­но е да ги из­к­лю­чи­те от ме­ню­то си и във ва­ши­те бъб­ре­ци ще прес­та­нат да пос­тъп­ват опас­ни­те ки­се­ли­ни.
 
Ос­вен то­ва же­ла­тел­но е да спре­те при­е­ма­не­то на ви­та­мин С, до­ри и ако бо­ле­ду­ва­те от прос­ту­да или от ос­тър грип. Ви­та­мин С сти­му­ли­ра об­ра­зу­ва­не­то на ок­са­лат­на­та ки­се­ли­на.
 
При на­ли­чи­е­то на ок­са­лат­ни ка­мъ­ни, ас­кор­би­но­ва­та ки­се­ли­на, ко­я­то се съ­дър­жа в цит­ру­со­ви­те пло­до­ве, във френ­с­ко­то гроз­де, в ня­кои сор­то­ве ябъл­ки (ан­то­нов­ки нап­ри­мер), мо­же се­ри­оз­но да нав­ре­ди, от­кол­ко­то да до­не­се пол­за. То­ва тряб­ва да се от­че­те и бол­ни­ят да пре­ми­не към при­е­ма­не­то на ви­та­мин В6. То­зи ви­та­мин мо­же лес­но да се спра­ви с ок­са­лат­на­та ки­се­ли­на. Той є дейс­т­ва не­ут­ра­ли­зи­ра­що. За да се под­си­ли дейс­т­ви­е­то на то­зи ви­та­мин, тряб­ва да се пре­ми­не към кон­су­ма­ци­я­та на ед­ро­зър­нест, ди­е­ти­чен хляб, ове­се­на ка­ша, в ко­и­то съ­дър­жа­ни­е­то на ви­та­мин В6 е го­ля­мо. Из­к­лю­чи­тел­но по­лез­но при та­ки­ва си­ту­а­ции е кон­су­ма­ци­я­та на фа­сул, тик­ва, пат­ла­д­жан и цвет­но зе­ле.
 
Урат­ни­те ка­мъ­ни мо­гат да се раз­т­во­рят с по­мощ­та на ди­е­та
 
Тряб­ва да си приз­на­ем, че го­ре­о­пи­са­на­та ди­е­та не е тол­ко­ва стро­га, че да ни из­п­ла­ши или да ре­шим, че е не­въз­мож­но да я спаз­ва­ме. Осо­бе­но ако се срав­ни с та­зи, ко­я­то се на­ла­га да се при­ло­жи при на­ли­чи­е­то на урат­ни ка­мъ­ни в бъб­ре­ци­те - со­ли­те на пи­коч­на­та ки­се­ли­на. Та­зи ди­е­та, в да­де­ния слу­чай, тряб­ва да бъ­де със­та­ве­на та­ка, че ре­ак­ци­я­та на ури­на­та да ста­не нор­мал­на. То­ва мо­же да ста­не са­мо при по­ло­же­ние, че не кон­су­ми­ра­те ме­со. От ме­ню­то, ос­вен ме­со­то, тряб­ва да се из­к­лю­чи и ри­ба­та и т. нар. суб­п­ро­дук­ти: че­рен дроб, бъб­ре­ци, мо­зък. Раз­би­ра се, ка­те­го­рич­но се заб­ра­ня­ва кон­су­ма­ци­я­та на пу­ше­ни ме­са и на то­пе­ни си­ре­на, а съ­що та­ка и хра­ни от бо­бо­ви рас­те­ния и гъ­би. За пред­по­чи­та­не са млеч­ни­те и ки­се­ло-млеч­ни­те про­дук­ти, ка­ши, хляб, кар­то­фи, мед и су­хи пло­до­ве - те при­те­жа­ват очис­ти­тел­но дейс­т­вие.
 
Вни­ма­ние!
 
Из­к­лю­чи­тел­но важ­но за хо­ра­та с ка­мъ­ни в бъб­ре­ци­те е да­ли при­е­мат ал­ко­хол и в как­ви ко­ли­чес­т­ва. Най-доб­ре е да се от­ка­жат не са­мо от ал­ко­хо­ла, но и от ка­фе­то и от сил­ния чай. Ще по­мог­нат прес­ни­те на­ту­рал­ни со­ко­ве.

Раз­би­ра се, та­зи ди­е­та тряб­ва да за­поч­не вед­на­га след зак­лю­че­ни­е­то на ле­ка­ря за на­ли­чи­е­то на един или друг вид ка­мъ­ни в бъб­ре­ци­те. Урат­ни­те ка­мъ­ни са един­с­т­ве­ни­те, ко­и­то мо­гат на­пъл­но да се раз­т­во­рят при по про­дъл­жи­тел­но спаз­ва­не на гор­на­та ди­е­та.  
 
Има още ед­но хи­мич­но ве­щес­т­во, ко­е­то по­ня­ко­га мо­же да се от­к­рие в бъб­ре­ци­те при стра­да­щи­те от бъбречнокаменна бо­лест. То­ва са фос­фат­ни­те ка­мъ­ни. С тях мо­гат да се пре­бо­рят и ме­со­то, и ри­ба­та. Те­зи про­дук­ти чу­дес­но окис­ля­ват ури­на­та, от ко­я­то по­ня­ко­га се об­ра­зу­ват фос­фат­ни­те ка­мъ­ни. Осо­бе­но бър­зо рас­тат, ко­га­то се кон­су­ми­рат пре­ка­ле­но мно­го мля­ко и млеч­ни про­дук­ти. За­то­ва при на­ли­чи­е­то на фос­фат­ни ка­мъ­ни ле­ка­ри­те съ­вет­ват да се из­бяг­ва кон­су­ма­ци­я­та на млеч­ни про­дук­ти. Не трябва да се пре­ка­ля­ва и със зе­лен­чу­ко­ви­те су­пи и с пло­до­ви­те со­ко­ве - за съ­жа­ле­ние чес­то те по­ня­ко­га пре­диз­вик­ват обос­т­ря­не на пи­ко­чо-про­вод­ни­те пъ­ти­ща.

Ужас­ни­те не­ща, ко­и­то се раз­каз­ват за не­тър­пи­ми­те бол­ки, пре­диз­ви­ка­ни от един или друг вид ка­мъ­ни в бъб­ре­ци­те, мо­гат да ста­нат дейс­т­ви­тел­ност за все­ки от нас. Но то­ва ня­ма да се слу­чи, ако се на­у­чим да спаз­ва­ме не­об­хо­ди­ма­та ди­е­та, ко­я­то мо­же да ни ос­во­бо­ди от бол­ки­те и от ка­мъ­ка.
 

Коментари