Какви са сроковете за отпускане на лекарство от списъка в тримесечната е-рецепта?

Какви са сроковете за отпускане на лекарство от списъка в тримесечната е-рецепта?

В издаваната ми от личния лекар тримесечна електронна рецепта фигурира в списъка и лекарство, което е в количество от 20 таблетки в опаковка. Поради тази причина в рецептата същият е разпределен в отношение 2-1-1 опаковки по месеци. След изпълнение на рецептата за първия месец от 30 дни, на втория ми се отказва от аптеката изпълнението с аргумента, че не са минали 40 дни. Бихте ли ми обяснили защо, при положение, че рецептата се издава за три месеца и това количество дори не е достатъчно за общо 90 те дни?

Виолета Христова, гр. Пловдив

Съгласно нормативната уредба относно предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък за отделните лекарствени продукти е дадена възможност те да бъдат предписвани на един от двата или и на двата вида електронно предписание, както следва:

- единично електронно предписание – за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл.262, ал.1, ЗЛПХМ;

- тройно електронно предписание – за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, в количества за не повече от 100 дни.

В действащия Национален рамков договор за медицинските дейности е регламентирано, че след изтичането на сроковете на валидност на електронното предписание, може да бъде издадено ново електронно предписание, което лекарят прави в зависимост от терапевтичната схема и окончателната опаковка на всеки конкретен лекарствен продукт.

С оглед осигуряването на непрекъсване на провежданата от пациента лекарствена терапия, в чл.30, ал.2 на Наредба № 4 е предвидено, че отделните части на тройното електронно предписание (рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК №5А) се изпълняват последователно в техните срокове, считано от датата на издаването й, съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти, както следва: до 15 календарни дни – за част А; от 25 до 45 календарни дни – за част В; от 50 до 75 календарни дни - за част С.

Последното пояснение дава възможност на отпускащия магистър фармацевт, който изпълнява следващата част на тройното електронно предписание (отрязък от тримесечната рецепта), да съобрази изпълнението на отделната част на електронното предписание с количеството лекарствени продукти, необходими на здравноосигурения пациент за периода на действие на рецептата.

Съгласно индивидуалния договор на аптеката, не е налице дублиране на предписанията, ако в рамките на срока, за който са предписани лекарствени продукти (ЛП)/медицински изделия (МИ)/ диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ), различен от 30 дни, общото количество ЛП, МИ и ДХСМЦ, отпуснати по отделните отрязъци на електронно предписание, не превишава предписаното количество за 100 дни. Това не се прилага в случаите, когато на пациента е предписан само един ЛП.

Коментари