Колко е максималният срок, за който могат да бъдат изписани медикаменти по Каса?

Колко е максималният срок, за който могат да бъдат изписани медикаменти по Каса?

Имам предписани лекарства, които се покриват от Здравната каса. Тъй като получавам противоречива информация, моля да поясните с какъв максимален срок могат да се предписват медикаментите?

Недялка Куманова, гр. Пазарджик

Лекари от лечебни заведения за извънболнична помощ, сключили договор с НЗОК, имат право да предписват лекарствени продукти, за които НЗОК напълно или частично заплаща, в следните количества:

1. за лечение на остри състояния – лекарствени продукти за не повече от 10 дни;

2. за лечение на хронични заболявания - лекарствени продукти за не повече от 100 дни, предписани на тройно електронно предписание (рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК № 5А) или на единично електронно предписание (рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК № 5).

На единично електронно предписание/на една част от електронно предписание лекарствените продукти се предписват за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл.262, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) или когато лекарствените продукти се предписват в количества за повече от 90 дни.

Коментари