Кой трябва да ми издаде болничен за гледане на роднина вкъщи?

Кой трябва да ми издаде болничен за гледане на роднина вкъщи?

Наскоро баща ми беше опериран за отстраняване на тумор на дебелото черво. Живее сам и ще има нужда от помощ и грижи след изписването му от болницата. Кой личен лекар трябва да ми издаде болничен лист за гледане на болен човек вкъщи - моят или на баща ми?

Гергана Крумова, гр. Пловдив

Въпросите, свързани с условията и реда за издаване на болнични листове, не са от компетенциите на Националната здравноосигурителна каса. Подобни запитвания, както и тези, свързани с евентуалното изплащане на обезщетения при издаването на болнични листове, са в правомощията на Националния осигурителен институт (НОИ) и на регионалните здравни инспекции (РЗИ) към Министерството на здравеопазването. Това са институциите, които организират и ръководят медицинската експертиза.

В случая можем да цитираме единствено това, което е записано в Наредбата за медицинската експертиза -  Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството:

Чл. 38 (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, както и за гледане на болно дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се издава:

1. от лекуващия лекар - еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;

2. от ЛКК - до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец - след решение на ТЕЛК.

(2) Болничните листове по ал. 1 се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния.

Съгласно §1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за медицинската експертиза - лекуващ лекар е този, който в момента е установил заболяването и е поел наблюдението и лечението на болния в амбулаторни, домашни или болнични условия.

Коментари