Как да направя справка за датата на изписаните ми тест- ленти с електронна рецепта?

Как да направя справка за датата на изписаните ми тест- ленти с електронна рецепта?

По закон, след като са ми били изписани тест-ленти за глюкомер, трябва да мине една година, за да мога да кандидатствам за сензор наблюдение на глюкозата. Как мога да видя по кое време ми са били изписани тест-лентите, тъй като предписването им е с електронна рецепта?

Павел Добрев, гр. Видин

Справка за предписани и отпуснати тест-ленти може да направите в Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. Достъпът се осъществява по следния начин:

• с уникален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК;

• с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП;

с цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис - КЕП).

Това става от сайта на НЗОК - www.nhif.bg - рубрика „За граждани“, подрубрика „Уникален код за достъп (УКД)“ или от рубрика „Е-услуги на НЗОК“.

УКД се издава от която и да е Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето на пациента (адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет-страницата на НЗОК – в меню „РЗОК“).

Кодът е персонален, поради което заявление за неговото издаване се подава лично, на място, в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност и се получава на хартиен носител в запечатан плик – също лично, срещу разписка по образец. УКД се издава безплатно, в рамките на 3-5 минути.

Бланките „Заявление за издаване на уникален код за достъп“, „Удостоверение за издаване на уникален код за достъп“ и „Разписка за получаване на уникален код за достъп“ се отпечатват автоматично, след въвеждане на Единен граждански номер (ЕГН)/Личен номер на чужденец (ЛНЧ)/Служебен номер от регистъра на НАП (за хора без ЕГН/ЛНЧ) и направена проверка за самоличността от определени за това служители в РЗОК.

Коментари