Как да си подготвят документите за ТЕЛК лежащо болни пациенти?

Как да си подготвят документите за ТЕЛК лежащо болни пациенти?

Майка ми е неподвижна от миналото лято след прекаран инсулт. Живее на село. До края на месеца трябва да представим документи пред ТЕЛК: етапна епикриза от невролог, консултация с кардиолог, който трябва да направи ЕКГ, хитлер и ехокардиография. Лекар-кардиолог, който да прави домашни посещения в най-близкия град няма. Какво трябва да направим, за да подготвим нужните документи, тъй като засега е в безизходица?

Гинка Ангелова, гр. Русе

Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение), съгласно чл.33 (5) от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (приет с ПМС №83 от 26.04.2010 г., обн., ДВ, бр.34 от 4.05.2010 г., изм. и доп., бр.55 от 4.07.2014 г., изм. ДВ. Бр.96 от 2 декември 2016 г., в сила от 1.02.2017 г., изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 27.07.2018 г.).

Принципно личният лекар насочва пациента за изследвания по искане на ТЕЛК. В случай че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК), са необходими прегледи и консултации със съответен специалист, личният лекар или специалист, или ЛКК издава на здравноосигурения “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6).

В случай на трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност, личният лекар на болния подготвя документите за представяне пред ТЕЛК и го насочва с медицинско направление за ТЕЛК, като това направление не е посоченият по-горе “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6), а направление съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

В случаите, в които за конкретното заболяване на пациента са извършени консултации и/или изследвания през последните 12 месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар, той прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

В справката за лекарите със специалност “Кардиология” на сайта на НЗОК има списък с лекари специалисти, които са сключили договор с НЗОК, с възможност за избор по област и населено място.

Тъй като Министерството на здравеопазването, респективно регионалните здравни инспекции (РЗИ), организират и ръководят медицинската експертиза, за информация следва да отправите въпроса си към компетентната институция - РЗИ.

Коментари