Подлежат ли на възстановяване разходите при оказана спешна помощ в Европейския съюз?

Подлежат ли на възстановяване разходите при оказана спешна помощ в Европейския съюз?

Преди месец бях в Холандия за кратко посещение на семейството ми там. По време на престоя имах здравословен проблем, който доведе до посещение на спешен медицински център. Притежавам ЕЗОК карта, която предоставих на регистратурата на болницата, след което ме прегледа лекар и предписа лекарства. Преди няколко дни получих писмо от въпросната болница на адреса ми в България с фактура за извършения преглед в спешния център. Моля за информация как да процедирам за възстановяване на разходите и плащане на фактурата към холандската болница.

Михаил Кръстев, гр. София

Имате право да подадете заявление по образец и да кандидатствате за възстановяване на разходите срещу представяне на оригиналните финансови и медицински документи от чужбина. Заявлението се адресира до управителя на НЗОК и може да се подаде лично в Централното управление на НЗОК, чрез Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) или по пощата (предвид характера на съдържащата се в заявлението информация, препоръчваме при изпращане по пощата да бъде използвано препоръчано писмо с обратна разписка). Не се приемат заявления, изпратени по електронната поща на НЗОК.

Основно изискване за възстановяване на такива разходи е медицинската помощ да е необходима по медицински причини, които са възникнали по време на престоя на осигурения човек в друга държава-членка на Европейския съюз, както и помощта да е получена по реда на обществената здравна система на тази държава.

По реда на Европейските регламенти не подлежат на възстановяване (т.е. остават за сметка на лицето) дължимите потребителски такси и доплащания от страна на пациента, които се прилагат на територия на съответната държава, където е получена помощта.

Информация за процедурата, заявлението и необходимите документи, които трябва да се приложат към него, са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика „Международна дейност“ – подрубрика „Европейска интеграция“, раздел „Възстановяване на разходи за оказана медицинска/дентална помощ при временен престой в друга държава“.

За допълнителни въпроси може да се обадите в НЗОК на тел: +359 2 965 9116 .

 

Коментари