Дължа ли допълнителни такси за издаване на зелена рецепта?

Дължа ли допълнителни такси за издаване на зелена рецепта?

От 2010 г. съм диагностицирана с онкологично заболяване. Имам направени досега две операции. В момента съм с 80% инвалидност. Въпросът ми е: трябва ли да плащам такса на личната лекарка за издаване на зелена рецепта? Днес за първи път при издаването й ми поискаха такса от пет лева.

Марина Йорданова, гр. Пловдив

В Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък, съгласно който НЗОК заплаща лекарствени продукти напълно или частично за домашно лечение, не са включени лекарствени продукти с режим на отпускане “Рецептурна бланка за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества”, за краткост наречена “зелена рецепта”.

Безспорно, съгласно чл.98, ал.1 от Закона за лечебните заведения, лечебните заведения формират цена, която се заплаща от пациентите само в случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с НЗОК, но в случаите, когато медицинската услуга се осъществява по договор с НЗОК и се заплаща от нея, лечебното заведение има задължение да окаже съответната услуга в пълен обем, без да изисква допълнително заплащане за това.

Преди предписване на лекарствени продукти лекарят е длъжен да извърши преглед/консултация, което се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигуреното лице. За оказаната медицинска помощ, съгласно Закона за здравното осигуряване, здравноосигуреният дължи само потребителска такса за прегледа, освен ако не е освободен от нея, какъвто е вашият случай. Следователно, не би следвало да се изисква от пациента заплащане/доплащане за предписване на лекарства върху рецепта, независимо дали тя е бяла или зелена.

Коментари