Доплащат ли пациентите с диабет тип 1 за тест-лентите?

Доплащат ли пациентите с диабет тип 1 за тест-лентите?

Имам диабет тип 1. Интересува ме дали има доплащане на тест-лентите за измерване на кръвната захар при пациенти над 19 г. с това заболяване на лечение с инсулин, които имат право да получат 450 ленти?

Димо Михайлов, гр. Русе

Тест-лентите за измерване на кръвната захар се заплащат от НЗОК, съгласно Списък с медицински изделия по групи, които Касата заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ и стойността, до която покрива за всяка група, съставен по реда на Наредба №7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а, от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат и Наредба №10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009 г., последно изменение и допълнение ДВ. бр.106 от 15.12.2020 г.), в сила от 1 юли 2021 г. 

В Списъка са посочени търговските наименования, производителите и заявителите, както и стойността, която НЗОК заплаща за опаковка от 50 броя тест-ленти – 19,20 лв. В случай, че търговската цена надвишава стойността, заплащана от НЗОК, разликата се доплаща от пациента.

Коментари