Как мога да получа гръдна епитеза?

Как мога да получа гръдна епитеза?

Аз съм болна от рак на гърдата. Имам решение на ТЕЛК за 80%-на инвалидност. Какво трябва да направя, за да ми бъде отпусната гръдна епитеза? Може ли онлайн да получа код за получаването й?

Моника Желева, гр. Велико Търново

Съгласно чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ): „Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса“.

Съгласно разпоредбата на чл.71, ал.1 от ЗХУ преценката за необходимостта от ПСПСМИ се извършва от ЛКК/ТЕЛК по профила на заболяването.

За да бъдат отпуснати помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), е необходимо да бъде издаден медицински протокол от ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с предписани ПСПСМИ. Предписването се извършва по спецификацията на НЗОК.

Във Вашия случай необходимите документи са - медицински протокол от хирургична или онкологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

В случай че имате издаден протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК преди дата 01.07.2022 г., следва да подадете в избрана от вас РЗОК заявление на хартия за отпускане (ПСПСМИ), като приложеният документ е с предписание за ПСПСМИ.

Предоставена е възможност заявлението да се подава лично или чрез упълномощено лице до директора на РЗОК, или по пощата, с обратна разписка за получаване, чрез лицензиран пощенски оператор.

В случай че решението на ТЕЛК е издадено след 01.07.2022 г., следва да посетите ЛКК/ТЕЛК за издаване на електронен протокол/решение за предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ). Към протокола/решението на място се попълва заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им.

Чрез информационната система на министерство на здравеопазването заявлението се изпраща по електронен път до информационната система на НЗОК. Непосредствено след това експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат електронното заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ.

Коментари