Какви документи са нужни за доказване на здравноосигурителния ми статус в България?

НАП е институцията, в чиито законови правомощия влиза събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски и отговаря за здравноосигурителния статус на гражданите в България

Какви документи са нужни за доказване на здравноосигурителния ми статус в България?

Работя във Франция и бих искала да знам какъв документ (формуляр) ще ми бъде нужен, за да се признаят осигуровките ми в България?

Даниел Радев, гр. София

Доколкото разбираме от запитването ви, ще продължите да сте здравноосигурен във Франция и не става въпрос за трайно завръщане в България. В тази връзка трябва да имате предвид следното:

• Според чл.33, ал.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), не са задължително осигурени в НЗОК хората, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка. На това основание за времето, през което спрямо вас се прилага осигурителното законодателство на друга държава, не подлежите на задължително здравно осигуряване в НЗОК. За тези периоди в България не става въпрос за задължения, а за месеци, без данни за здравно осигуряване.

Безработна съм - дължа ли здравни осигуровки?

• За доказване на завършен период на осигуряване в конкретна държава от ЕС/ЕИП/Швейцария се прилага формуляр Е104 (нова бланка S041). Той дава възможност човек, който започне да се осигурява в друга държава, членка на ЕС (включително и България), да придобие здравноосигурителни права, в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж.

Следователно, когато приключи осигуряването ви в съответната държава, с цел включване в българската здравноосигурителна система при предстоящо осигуряване в нея, тогава е необходимо да се изиска от чуждата осигурителна институция удостоверителен документ - формуляр Е104/S041. В България удостоверителният документ Е104/S041 се представя в териториалната дирекция/офис на Националната агенция за приходите (НАП) по местоживеене у нас. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният ви статус.

Уточняваме, че НАП е институцията, в чиито законови правомощия влиза събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски и отговаря за здравноосигурителния статус на гражданите в България. В нейните компетенции са въпросите, свързани с определяне, начисляване, възстановяване, внасяне на здравни вноски, както и с условията, при които хората са освободени от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в България.

Коментари