Касата плаща ли изследването за остеопороза?

Касата плаща ли изследването за остеопороза?

Налага се да направя изследване за остеопороза. Въпросът ми е: изследването покрива ли се от Здравната каса или се заплаща?

Димитрина Желязкова, гр. Бургас

НЗОК заплаща високоспециализираната медицинска дейност “Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: болни с трансплантирани органи, пациенти с хиперпаратиреоидизъм и с хипогонадизъм”. Дейността се назначава от лекар специалист по ендокринология, сключил договор с НЗОК, който издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А). Във всички случаи извън посочените пациентът заплаща изследването за определяне на костната плътност (остеоденситометрия).

НЗОК заплаща високоспециализираното изследване от пакет “Клинична лаборатория” - “Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза”. 

Когато при прегледа от общопрактикуващия лекар се установи, че става дума за заболявания, включени в Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и приложение №8 или №13 на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., здравноосигурените подлежат на диспансеризация, като диагнозата, МКБ-кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист.

Хората със заболяване “Остеопороза с патологична фрактура” (МКБ-код M80) подлежат на диспансерно наблюдение, което се заплаща от НЗОК. Пациентът се диспансеризира от специалист по ендокринология и болести на обмяната или от ревматолог - до края на живота. Диспансерните прегледи с общ клиничен статус се провеждат два пъти годишно. Здравноосигурените имат право на изследването остеоденситометрия - един път на 2 години. Ежегодно се изследват калций, фосфати, алкална фосфатаза (АФ). Консултации със специалисти по акушерство и гинекология, както и по ортопедия и травматология се провеждат един път годишно.

Диспансеризацията се осъществява от лекар специалист ендокринолог или ревматолог чрез еднократно издадено “Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) от общопрактикуващия (личния) лекар на пациента.

За избор/преизбор на специалист, извършващ диспансерното наблюдение, е необходимо “Медицинско направление” (бл. МЗ-НЗОК №3) за консултация или за провеждане на съвместно лечение - тип 3, което се издава само от личния лекар за извършване на преглед и вписване на здравноосигурения в диспансерната листа на специалиста.

Коментари