Колко пъти в годината ми се полагат консултации с ендокринолог?

Колко пъти в годината ми се полагат консултации  с ендокринолог?

От 2008 г. съм с отстранена цяла щитовидна жлеза поради карцином. Колко в пъти в годината или на колко години ми се полага направление за ендокринолог?

Гергана Желязкова, гр. Велико Търново

Диспансеризацията се извършва съгласно Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Обемите и честотата на диспансерното наблюдение на хора със злокачествени заболявания се провеждат съгласно приложение №18 от посочената наредба.

Имайки предвид изискванията, заложени в Приложение №18 към Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. и давността на вашето заболяване, имате право на един профилактичен преглед годишно. Кодът на вашето заболяване е С73.

Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове.

6 храни, които буквално убиват нашата щитовидна жлеза

Съгласно Националния рамков договор за медицински дейности дейностите по диспансеризацията се извършват по амбулаторна процедура №7 /АПр№7/ “Амбулаторно наблюдение/диспансеризация/ при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания”.

Амбулаторна процедура №7 се извършва в полза на здравноосигурени, на които е издаден “Лист за диспансерно наблюдение” (бл. МЗ-НЗОК №9) от лекар от лечебно заведение, изпълнител на АПр. За целта трябва да се обърнете към лечебното заведение, където сте диспансеризирана.

При смяна на лечебното заведение, което извършва диспансеризацията на хората, медицинската документация или копие от нея се предава чрез диспансеризирания на новоизбраното лечебно заведение.

Коментари