Полагат ли ми се безплатни глюкомери като диабетик?

Полагат ли ми се безплатни глюкомери като диабетик?

Може ли да се вземе безплатен глюкомер чрез Здравната каса. И ако това е така, какви документи са необходими?

Христо Цветков, гр. Пазарджик

НЗОК не заплаща глюкомери, а само медицински изделия за измерване на кръвната захар – тест-ленти, включени в Списъка с медицински изделия по групи, които Касата плаща в условията на извънболничната медицинска помощ, както и стойността, до която се покрива, съставен по реда на Наредба №7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на Списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат и Наредба №10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Списък) – в сила от 1 март 2022 г. 

Право да получават тест-ленти за самоконтрол имат всички задължително осигурени в НЗОК хора на инсулиново лечение с диабет тип 1 или тип 2. Съгласно Указания № РД-16-48/ 06.10.2021 г. относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от Списъка с медицинските изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболнична медицинска помощ, и стойността, до която Касата заплаща за всяка група (Указанията), при отпускане на тест-ленти за самоконтрол, на здравноосигурените следва да бъде предоставен безплатно апарат за измерване на кръвна захар, с придружаващи аксесоари/убождащо устройство, както и брой игли, който е равен на броя тест-ленти, посочени в т. А.1.2 от Указанията.

Апаратите за измерване на кръвна захар, за които се заплащат съответни тест-ленти, се осигуряват безвъзмездно от доставчиците.

Коментари