Ще получа ли по спешност направление за ядрено-магнитен резонанс?

Ще получа ли по спешност направление за ядрено-магнитен резонанс?

След проведена колоноскопия образна диагностика и лъчетерапия, ми предстои операция за рак на дебелото черво. За целта е необходимо ново изследване с магниторезонансна томография. В момента съм в безизходица - как да получа по спешност направление за изследването на томограф?

Марин Стефанов, гр. Варна

Високоспециализираното изследване ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се извършва от лекар специалист по образна диагностика на основание на издадено “Направление за медико-диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК№4) от лекар специалист от извънболничната помощ.

Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в обхвата на извънболничната помощ и направленията за него са ограничени, на лекарите специалисти е дадена допълнителна възможност да го назначават - освен от определените им средства за медико-диагностични дейности за тримесечието, и чрез допълнителни средства - допълнителен брой ЯМР, разпределяни от директора на съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

За целта лекарят-специалист подготвя и представя в РЗОК мотивирано заявление за отпускане на направление за изследването ЯМР с придружаваща документация, установяваща необходимостта от извършването му. След завеждане на молбата и разглеждане на документите, се издава евентуално одобрение или отказ от директора на РЗОК, което лекарят специалист получава. Преценката е в зависимост от здравословното състояние на пациента на база на предоставената медицинска документация. Лекарят специалист по служебен път получава становището на директора и уведомява пациента. Пациентът няма ангажимент по отношение на попълването и изпращането на документите до директора на РЗОК.

Коментари