При уртикария изследването за глисти е задължително

При уртикария изследването за глисти е задължително
В мно­го слу­чаи ур­ти­ка­ри­я­та е алер­гич­на про­я­ва на ко­жа­та. Име­то про­из­хож­да от ла­тин­с­ка­та ду­ма “ур­ти­ка” (коп­ри­ва), тъй ка­то кож­ни­те об­ри­ви мно­го на­по­до­бя­ват те­зи, с ко­и­то ко­жа­та ре­а­ги­ра при до­пир с коп­ри­ва. Бо­лест­та се про­я­вя­ва с по­я­ва­та на об­рив от пла­ки или па­пу­ли (пъп­ки), мал­ко или мно­го ед­нак­ви по вид, прид­ру­жен от ин­тен­зи­вен сър­беж, кой­то се усил­ва не­по­но­си­мо в мно­го за­топ­ле­ни по­ме­ще­ния или при до­пир с дре­хи. Ур­ти­ка­ри­я­та е обик­но­ве­на или фи­зи­чес­ка.

При­чи­ни­те за обик­но­ве­на­та ур­ти­ка­рия мо­гат да бъ­дат хра­ни, ин­ха­ли­ра­ни ве­щес­т­ва, ин­фек­ции, ня­кои вът­реш­ни за­бо­ля­ва­ния, фак­то­ри с пси­хо­ло­ги­чен про­из­ход и фак­то­ри с ге­не­ти­чен про­из­ход. Ур­ти­ка­ри­я­та, или как­то още се на­ри­ча коп­рив­на трес­ка, се дъл­жи и на ре­ак­ция на вид смо­ла с ре­вул­зив­но дейс­т­вие, съ­дър­жа­що се във вла­син­ки­те на коп­ри­ва­та, ко­я­то смо­ла всъщ­ност пред­с­тав­ля­ва опи­са­ни­те по-го­ре про­я­ви вър­ху ко­жа­та. Ко­жа­та мо­же да бъ­де алер­гич­на не са­мо към коп­ри­ва­та. Ня­кои хо­ра са алер­гич­ни нап­ри­мер към иг­ли­ка­та.

Ур­ти­ка­ри­я­та мо­же да се из­бег­не, ка­то се на­у­чим да раз­позна­ва­ме рас­те­ни­е­то, ко­е­то я пре­диз­вик­ва. Са­мо ко­га­то е на­ли­це ди­рек­тен до­пир с коп­ри­ва­та, има опас­ност да се по­я­ви ур­ти­ка­рия. От­к­люч­ва­щи­те фак­то­ри за фи­зи­чес­ка­та ур­ти­ка­рия най-чес­то са уп­раж­ня­ва­не­то на на­тиск вър­ху ко­жа­та, виб­ра­ци­и­те, сту­дът, топ­ли­на­та, слън­че­ви­те лъ­чи, во­да­та.

Съ­щес­т­ву­ват мно­жес­т­во прос­ти пре­па­ра­ти про­тив сър­беж, ко­и­то имат об­лек­ча­ващ ефект. Ле­кар­с­т­ва­та на ба­за­та на кор­ти­зо­но­ви­те пре­па­ра­ти са мно­го ефи­кас­ни, но изис­к­ват вни­ма­те­лен ле­кар­с­ки кон­т­рол. Ос­вен то­ва спо­ред ви­да и те­жест­та на ур­ти­ка­ри­я­та се при­ла­гат и ан­ти­хис­та­ми­ни. Тряб­ва да се знае, че прис­тъп на ур­ти­ка­рия не съз­да­ва иму­ни­тет сре­щу бъ­де­щи прис­тъ­пи.

Ще ви пред­ло­жим и на­чи­ни на ле­че­ние от на­род­на­та ме­ди­ци­на. Мо­же да упот­ре­бя­ва­те ме­ди­ка­мен­ти, съ­дър­жа­щи ви­та­мин В, кал­ций, съ­що и ле­кар­с­т­ве­ни сред­с­т­ва, ус­по­ко­я­ва­щи нер­в­на­та сис­те­ма. При всич­ки слу­чаи на коп­рив­на трес­ка се на­ла­га из­с­лед­ва­не за глис­ти и за те­нии. Съ­що та­ка тряб­ва да се тър­си гной­но ог­ни­ще в сли­ви­ци­те, в зъ­би­те, в си­ну­си­те или на дру­ги мес­та в ор­га­низ­ма.

При ре­ци­ди­ви­ра­щи слу­чаи да се по­тър­сят при­чи­ни­те от до­маш­ни цве­тя, ка­то иг­ли­ка, пу­хе­ни въз­г­лав­ни­ци, цъф­тя­щи наб­ли­зо ли­пи, ака­ции и дру­ги.

Коментари