Витамин Д е задължителен при рахит

Витамин Д е задължителен при рахит
Ра­хи­тът е бо­лест, ко­я­то се раз­ви­ва у де­ца­та при не­дос­тиг на ви­та­мин Д. У въз­рас­т­ни ли­ца то­зи не­дос­тиг при­чи­ня­ва ос­те­о­ма­ла­ция (раз­мек­ва­не на кос­т­на­та тъ­кан).

Ви­та­мин Д се об­ра­зу­ва в ко­жа­та при об­лъч­ва­не с ул­т­ра­ви­о­ле­то­ви лъ­чи или се при­е­ма с хра­на­та. Той уве­ли­ча­ва всмук­ва­не­то на кал­ция и на фос­фо­ра в чер­ва­та и на­ма­ля­ва ели­ми­ни­ра­не­то им от ор­га­низ­ма. Ос­нов­на­та при­чи­на за не­дос­ти­га на ви­та­мин Д е не­дос­та­тъч­но­то из­ла­га­не на де­ца­та на ул­т­ра­ви­о­ле­то­во об­лъч­ва­не и не­дос­та­тъ­чния при­ем на ви­та­ми­на с хра­на­та.

Ви­та­мин Д се съ­дър­жа най-мно­го в ри­бе­но­то мас­ло, по-мал­ко - в ри­ба­та, в чер­ния дроб,в яй­ца­та, в млеч­ни­те про­дук­ти. При хро­нич­ни чрев­ни за­бо­ля­ва­ния той не мо­же да се всмук­ва дос­та­тъч­но доб­ре.

Не­дос­ти­гът на ви­та­мин Д пре­диз­вик­ва на­ма­ля­ва­не на съ­дър­жа­ни­е­то на кал­ций и на фос­фор в ор­га­низ­ма по­ра­ди на­ма­ле­но­то им всмук­ва­не и по­ви­ше­но­то им ели­ми­ни­ра­не. То­зи не­дос­тиг на­ру­ша­ва фун­к­ци­и­те на раз­лич­ни­те ор­га­ни и сис­те­ми, най-ве­че на кос­ти­те, ко­и­то се де­ми­не­ра­ли­зи­рат, ста­ват ме­ки и лес­но се де­фор­ми­рат.

Бо­лест­та за­поч­ва най-чес­то в кър­ма­чес­ка въз­раст, ка­то не­до­но­се­ни­те де­ца бо­ле­ду­ват по-чес­то, по-теж­ко и по-про­дъл­жи­тел­но. Де­ца­та са нес­по­кой­ни, с на­ру­шен сън. По­я­вя­ват се чес­ти из­по­тя­ва­ния. Най-ран­ни­те кос­т­ни из­ме­не­ния се от­к­ри­ват по че­ре­па. Ръ­бо­ве­те на че­реп­ни­те кос­ти в об­ласт­та на фон­та­не­ли­те омек­ват, а зат­ва­ря­не­то на фон­та­не­ли­те се за­ба­вя. Чел­ни­те и те­мен­ни­те час­ти на че­ре­па из­пък­ват сил­но. Дол­на­та че­люст изос­та­ва с раз­ви­ти­е­то си и за­хап­ка­та ста­ва дъл­бо­ка.

Ха­рак­те­рен ра­нен приз­нак на ра­хи­та е и за­де­бе­ля­ва­не­то на реб­ре­ни­те хру­щя­ли в об­ласт­та на за­ла­вя­не­то им за гръд­на­та кост (стер­ну­ма). Те из­пък­ват под ко­жа­та и об­ра­зу­ват т.нар. ра­хи­тич­на бро­е­ни­ца. По­ра­ди на­ма­ле­на­та ми­не­ра­ли­за­ция реб­ра­та са ме­ки и огъ­ва­е­ми. Гръд­ни­ят кош се сплес­к­ва стра­нич­но, в дол­на­та част се раз­ши­ря­ва, а в гор­на­та се стес­ня­ва. В по-теж­ки слу­чаи гръд­на­та кост сил­но из­пък­ва нап­ред. Гръб­нач­ни­ят стълб в по­яс­на­та си част из­пък­ва нап­ред и об­ра­зу­ва ра­хи­тич­на гър­би­ца, а по­ня­ко­га нас­тъп­ва и стра­нич­но из­к­ри­вя­ва­не, т.нар. ра­хи­тич­на ско­ли­о­за. По-къс­но се ус­та­но­вя­ват де­фор­ма­ции на край­ни­ци­те. Кит­ки­те и гле­зе­ни­те на­де­бе­ля­ват. Кра­ка­та се из­к­ри­вя­ват О-об­раз­но, по-ряд­ко Х-об­раз­но.

Пос­то­я­нен приз­нак на ра­хи­та е от­с­лаб­ва­не­то на мус­кул­ния то­нус и на свър­з­ва­щия апа­рат на ста­ви­те. Бол­ни­те де­ца са в със­то­я­ние да из­вър­ш­ват дви­же­ния в го­лям обем (нап­ри­мер, ле­жей­ки по гръб, те мо­гат да до­кос­нат гла­ва­та си с кра­ка си и до­ри да го пре­мет­нат зад вра­та). По­ник­ва­не­то на зъ­би­те за­къс­ня­ва, те чес­то са де­фор­ми­ра­ни и лес­но се раз­ва­лят. Съ­щес­т­ву­ва склон­ност към за­пек, дис­пеп­сия, пнев­мо­ния.

Ле­че­ни­е­то на ра­хи­та и ос­те­о­ма­ла­ци­я­та се из­вър­ш­ва с ви­со­ки до­зи ви­та­мин-Д, кал­ци­е­ви пре­па­ра­ти и ул­т­ра­ви­о­ле­то­во об­лъч­ва­не. Наз­на­ча­ва се под­хо­дя­ща ди­е­та с дос­та­тъч­но съ­дър­жа­ние на кал­ций, фос­фор, ви­та­ми­ни (про­дук­ти от мле­чен про­из­ход, яй­ца, мор­ко­ви, пло­до­ви и зе­лен­чу­ко­ви пю­ре­та). Ви­та­мин Д се при­ла­га в ин­жек­ци­он­на фор­ма или в же­ла­ти­но­ви кап­су­ли, как­то и в теч­на  фор­ма, при­е­ма­на през ус­та­та.

Про­фи­лак­ти­ка­та на ра­хи­та за­поч­ва още пре­ди раж­да­не­то. Бре­мен­ни­те тряб­ва да при­е­мат ви­та­мин Д през пос­лед­ни­те ме­се­ци на бре­мен­ност­та, да включ­ват в хра­на­та си прес­ни пло­до­ве и зе­лен­чу­ци. Но­во­ро­де­но­то още на тре­та­та-чет­вър­та­та сед­ми­ца тряб­ва да се из­веж­да на­вън, на чист въз­дух. Важ­но е дос­та­тъч­но­то кър­ме­не, за­що­то кър­ма­та съ­дър­жа в пра­вил­но съ­от­но­ше­ние кал­ций и фос­фор. В края на пър­вия или на вто­рия ме­сец след раж­да­не­то се да­ва ви­та­мин Д, са­мос­то­я­тел­но или във вид на обо­га­те­но мля­ко. Ед­нов­ре­мен­но се про­веж­да об­лъч­ва­не с ул­т­ра­ви­о­ле­то­ви лъ­чи.

По по­ка­за­ние про­фи­лак­тич­но се наз­на­ча­ва до­пъл­ни­тел­но ви­та­мин Д.

Прог­но­за­та на ра­хи­та и ос­те­о­ма­ла­ци­я­та е доб­ра и бла­гоп­ри­ят­на.

Ако не се ле­ку­ва, за­бо­ля­ва­не­то мо­же да до­ве­де до трай­на не­под­виж­ност.

Коментари