Проучване показа какво заболяване мъчи всеки 5-ти българин

Това високо разпространение може да се определи като проблем за общественото здраве

Проучване показа какво заболяване мъчи всеки 5-ти българин

Всеки пети българин има синдром на раздразненото черво (СРЧ или Irritable Bowel Syndrome – IBS) и всеки десети функционална диспепсия (ФД). Това става ясно от първото за България популационно базирано проучване за честотата на тези функционални чревни заболявания (ФЧЗ), организирано от Асоциацията на младите хепатогастроентеролози и Българското дружество по неврогастроентерология и публикувано в септемврийския брой на престижното научно списания Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases.

ФЧЗ или нарушенията на оста черво-мозък са чести заболявания, характеризиращи се с повтарящи се коремни симптоми, които не са свързани със структурни или биохимични аномалии. Около 40% от хората в света отговарят на диагностичните критерии за поне едно ФЧЗ.

Това високо разпространение може да се определи като проблем за общественото здраве, тъй като тези заболявания увеличават разходите за здравеопазване на държавно ниво и причиняват влошено качество на живот на пациентите.

Изследваната група в проучването са български възрастни граждани, активни потребители в социалните мрежи. Данните са събирани в периода май - август 2019 г. Всички участници са поканени да попълнят онлайн въпросник за общото им здравословно състояние, без да споменаваме, че целта на това проучване е да се изследват симптомите на храносмилателната система.

СРЧ е диагностициран съгласно Rome IV критериите, дефиниращи IBS като ФЧЗ, характеризиращо се с повтаряща се коремна болка, средно поне един ден седмично за период от 3 месеца, свързан с два или повече от следните критерии: болката е свързана с дефекация; болката е свързана с промяна в честотата на изпражненията и/или с промяна във формата на изпражненията.

Съгласно Rome IV критериите ФД е категоризирана като постпрандиален дистрес синдром (PPDS), синдром на епигастрална болка (EPS) или припокриващ се подтип. EPS се диагностицира при наличие епигастрална болка, парене или и на двете поне един ден седмично. PPDS се диагностицира при наличие на пълнота след нахранване, ранна ситост или и двете поне 3 дни.

Пациентите с припокриващ се вариант трябва да изпълняват критериите, както за EPS, така и за PPDS. Симптомите трябва да са налични през последните 3 месеца с начало поне преди 6 месеца. Пациентите с оверлап синдром (ОС) между СРЧ и ФД, трябва да отговарят на дефинициите както за СРЧ, така и за ФД.

Резултати:

Анализирани са общо 1896 индивида, което е 0,03% от българското възрастно население и се състои от 73,1% жени и 26,9% мъже. Средната възраст на участниците е 35,5 години. Честотата на IBS в България е 20%.

Полът, възрастта, семейното положение, професията, консумацията на алкохол, сексуалните проблеми, наличието на съпътстваща ФД и непоносимостта към прясно мляко са значително свързани със СРЧ. Жените, пациентите с ФД, сексуални проблеми и непоносимост към мляко са с по-висок риск от развитие на IBS.


Разпространението на ФД у нас е 12,7% (39% са с PPDS, 33% с EPS и 28% са с припокриващ се вариант). Пациентите със СРЧ и непоносимост към прясно мляко са с повишен риск от ФД. Честотата на ОС в България е 11,7%. Полът, непоносимост към мляко, проблемите при уриниране и сексуалните проблеми са значително свързани с разпространението на ОС.


В заключение, това е първото проучване за определяне на честотата на СРЧ, ФД и техния овърлап синдром и оценка на рисковите фактори, свързани с тези нарушения в българското възрастно население. Резултатите са изключително ценни, понеже попълват празнината в епидемиологичните данни за СРЧ, ФД и ОС в Източна Европа. Бъдещите проучвания биха позволили обогатено разбиране на сложната патология на тези нарушения и по-добро лечение, приспособено към рисковите фактори, свързани с СРЧ и/или ФД.


Изследователски екип:

Ръководител: д-р Радислав Наков, дм; УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
Изследователи:
д-р Десислава Димитрова-Юрукова, УМБАЛ Пълмед – Пловдив
д-р Виолета Снегарова, Катедра по хигиена и епидемиология, МУ-Варна
д-р Милена Узунова, МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново
д-р Иван Лютакоя, дм; УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
д-р Моника Иванова, Медлайн Клиник – Пловдив
д-р Катерина Маджарова, УМБАЛ Пълмед – Пловдив
д-р Христо Вълков, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
д-р Румяна Христова, МБАЛ Велинград
д-р Красен Иванов, Токуда болница
д-р Илко Костурков, МБАЛ „Св. Иван рилски“ – Горна Оряховица
д-р Гергана Вълчева, МБАЛ Пловдив
Николас Наков, УНСС
Доц. Венцислав Наков, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“


Източник:
 

  1. Nakov R, Dimitrova-Yurukova D, Snegarova V, et al. Prevalence of Irritable Bowel Syndrome, Functional Dyspepsia and their Overlap in Bulgaria: a Population-Based Study. J Gastrointestin Liver Dis. 2020;29(3):329-338. Published 2020 Sep 9. doi:10.15403/jgld-2645

 

Коментари