Може ли да продължа терапията на псориазиса си в България?

Може ли да продължа терапията на псориазиса си в България?

След дълго пребиваване в Италия планирам окончателно завръщане в България. Освен българско имам и италианско гражданство, като съм здравноосигурена в Италия. Там от 2012 г. съм лекувана с биологично лекарство Adalimumab (първоначално с Humira, а сега Imraldi, като търговски наименования) за псориазис (като водеща диагноза) и спондилит. Преди тази терапия съм лекувана три години с Ciclosporin. 

Според италианското законодателство в момента на прехвърляне на адресната регистрация и изискването на удостоверение за здравно осигуряване автоматично го губя в Италия и то се прехвърля към България. Какво става с този вид терапия в моя случай, не успях да се ориентирам.

Разбрах, че НЗОК предоставя тази терапия и се запознах с процедурата, но не е описан случай за пациент, който трябва да прехвърли лечението си от чужбина в България. Разбира се, имам една солидна папка с документи, събрани през всичките тези 10 години, необходими за отпускането на този вид терапия. Как трябва да процедирам в моя случай?

Гергана Каменова, гр. Бургас 

По отношение на здравното осигуряване трябва да имате предвид какво предвижда българското законодателство в това отношение.

При окончателното ви завръщане в България, за да се признаят ваши придобити здравноосигурителни периоди в Италия, с цел включването им в българската здравноосигурителна система, е необходимо да представите формуляр Е104/S041 в териториалната дирекция на НАП по местоживеене у нас.

Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният ви статус.

От компетенциите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)/Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) е да изиска за вас по служебен път от италианската осигурителна институция формуляр E104/S041. За целта трябва да подадете в ЦУ на НЗОК или в РЗОК по местоживеене заявление по образец - „Заявление за служебен обмен на документи за завършени здравноосигурителни периоди съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 12(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“) – лично или чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор. Заявлението е публикувано на интернет страницата на НЗОК.

По отношение на възможността да продължите необходимата терапия в България, ви информираме следното:

За лечение на псориазис НЗОК заплаща в съответствие с действащите нормативни документи лекарствени продукти, включени в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Лекарственият продукт Imraldi не е включен в Приложение №1 на ПЛС.

За да продължите терапията си в България, трябва да се обърнете към специалист по профила на заболяването, сключил договор с НЗОК, към когото ще ви насочи вашият личен лекар. Необходимо е да предоставите на специалиста данни за провежданото лечение до момента – оригинал и копие на медицинската документация, която трябва да е преведена на български език от лицензиран преводач.

Лекарят специалист следва да ви насочи към Специализирана комисия по кожни и венерически болести, посочени в „Изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ“ - обн. в ДВ от 02.07.2021г. (Изискванията са публикувани и на интернет страницата на НЗОК - www. nhif.bg, рубрика „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства”, линк „Изисквания за заболявания“, подлинк „Заболявания по специалности“ - т. 25).

Комисията ще направи оценка на състоянието ви и ще прецени какъв ще бъде терапевтичният подход във вашия случай.

Коментари