Може ли пациент, осигурен в чужда държава, да получава предписани му в България лекарства?

Може ли пациент, осигурен в чужда държава, да получава предписани му в България лекарства?

Наложи се баща ми да бъде приет по спешност в болница. При операцията му поставиха четири байпаса. Той е здравно и социално осигурен в друга държава-членка на ЕС и притежава Европейска здравно-осигурителна карта. При приемането му в болничното заведение беше представена ЕЗОК и нямаше никакви проблеми. Към момента му е издаден болничен лист от лечебното заведение, който е за 34 дни.

При представяне на издадените му епикризи на личния му лекар, ни беше обяснено, че той няма как да се възползва от изписване на медикаменти за лечение по рецептурна книжка и не може да му бъде преиздаден болничен лист, след изтичане на първичния, тъй като не е здравноосигурен в България. Какво трябва да направим, за да му бъде преиздаден болничен лист, след изтичане на първичния? Какви формуляри от работодателя или социалноосигурителната компания трябва да представим, за да може да се възползва от изписване на медикаменти?

Цветанка Ивайлова, гр. Пловдив

По отношение на въпроса за издаване на болничен лист, уточняваме, че съгласно Наредбата за медицинската експертиза в чл.51. (1) е посочено, че за удостоверяване на временна неработоспособност на хора, по отношение на които се прилага законодателството на друга държава, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност на ЕС или международните договори в областта на социалната сигурност, по които Република България е страна, се издава болничен лист по реда на тази наредба.

Болничният лист, издаден по реда на ал.1, се връчва на пациента за представяне пред осигурителната институция и/или работодателя в държавата, където той е осигурен. За уточняване на случая е необходимо да се обърнете към Националния осигурителен институт, в чиито компетенции са въпросите, свързани с паричните обезщетения при болест и с издаването на болнични листове. НОИ е българска институция и служба за връзка по прилагане разпоредбите на европейските регламенти в тази област.

По отношение на лекарствените продукти: при закупуване на необходимите лекарствени продукти, баща ви може да кандидатства за възстановяване на направените разходи пред съответната институция, в която се осигурява. Добре е предварително да се свържете с нея, за да разберете какви са условията и редът за това.

Тагове :

Коментари