Различни кодове ли са УКД и ПИК?

Различни кодове ли са УКД и ПИК?

Искам да имам достъп до здравното си досие. Имам вече издаден ПИК от НОИ. Моля да обяснете УКД и ПИК различни кодове ли са и какъв достъп дават до информацията в здравното досие?

Людмил Желязков, гр. Бургас

 Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (ПИС на НЗОК) предоставя възможност на здравноосигурените за електронен достъп до информацията, свързана с ползваната от тях медицинска и дентална помощ, отчетена и заплатена от институцията, по следния начин:

• с уникален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК;

• с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП;

• чрез електронен подпис (вход с цифров сертификат).

Това става от сайта на НЗОК - www.nhif.bg - рубрика „За граждани“ - подрубрика „Уникален код за достъп (УКД)“ или от рубрика „Е-услуги на НЗОК“.

В случай че нямате достъп до досието си с една от посочените възможности и желаете да ви бъде издаден УКД, може да посетите която и да е районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето ви. Адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет страницата на НЗОК в меню „РЗОК“.

Кодът е персонален, поради което заявление за неговото издаване се подава лично на място в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност и се получава на хартиен носител в запечатан плик – също лично, срещу разписка по образец. УКД се издава безплатно в рамките на 3-5 мин.

Бланките „Заявление за издаване на уникален код за достъп“, „Удостоверение за издаване на уникален код за достъп“ и „Разписка за получаване на уникален код за достъп“ се отпечатват автоматично след въвеждане на Единен граждански номер (ЕГН)/Личен номер на чужденец (ЛНЧ)/Служебен номер от регистъра на НАП (за хора без ЕГН/ЛНЧ) и направена проверка за самоличността от определени служители за това в РЗОК.

Коментари