В какъв срок се разглежда протокол за отпускане на лекарства от НЗОК?

В какъв срок се разглежда протокол за отпускане на лекарства от НЗОК?

Подала съм заявление за отпускане на лекарства по Здравна каса. Интересува ме дали има срок и какъв е той за разглеждане на протокола и съответно - за отпускане на лекарствата? Кой и как трябва да ме уведоми дали имам одобрение или отказ?

Илияна Михайлова, гр. Пазарджик

В случаите, при които е необходима експертиза в НЗОК, Комисията разглежда заявления, извършва експертиза и представя на управителя на Касата проект на решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, в 30-дневен срок от постъпването на документите за продължение на лечението, а когато е за първи път - двумесечен срок. След получаване на решението от НЗОК, РЗОК уведомява пациента в срок до 3 работни дни по следните начини: чрез e-mail, по телефон или на място в РЗОК.

В случаите, при които е необходима експертиза в РЗОК, Комисията разглежда заявления, извършва експертиза и представя на директора на РЗОК проект на решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства в срок до 30 дни, считано от датата на постъпване на документите в РЗОК, когато на пациента не са отпускани до този момент лекарствени продукти по протокол за същото заболяване, заплащани напълно или частично от НЗОК.

За продължение на лечението Комисията в РЗОК разглежда заявления, извършва експертиза и представя на директора на РЗОК проект на решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства в 15-дневен срок от постъпването на документите в РЗОК.

Коментари