И чесънът лекува пърхот

И чесънът лекува пърхот
Ски­лид­ки че­сън се счук­ват на ка­ша, из­с­тис­к­ва се со­кът и се втри­ва вед­нъж сед­мич­но пре­ди ми­е­не­то на ко­са­та. То­ва ле­кар­с­т­во е по­лез­но съ­що при оп­ле­ши­вя­ва­не и за ук­реп­ва­не на ко­са­та. При су­ха ко­са чес­но­ви­ят сок се смес­ва с ня­как­во рас­ти­тел­но мас­ло или с жъл­тък от ко­ко­ше яй­це. При маз­на мо­же да се упот­ре­бя­ва в чист вид или в смес с жъл­тък и мед (в рав­ни ко­ли­чес­т­ва). След час-два гла­ва­та се из­ми­ва. Про­це­ду­ра­та се из­пъл­ня­ва в про­дъл­же­ние на 2-3  ме­се­ца.

Смес­ват се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца ри­ци­но­во мас­ло, от­ва­ра от че­рен чай (ед­на ча­е­на лъ­жич­ка ври в ед­на чет­върт ча­ша во­да 2-3 ми­ну­ти и се пре­цеж­да) и ра­кия. На­мок­ря се ко­жа­та на гла­ва­та и се ос­та­вя да прес­тои 2-3 ча­са, пос­ле се из­ми­ва с топ­ла во­да. Пра­ви се 2-3 пъ­ти сед­мич­но до из­чез­ва­не­то на пър­хо­та.

Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца на­сит­не­ни ши­шар­чи­ци от хмел се за­ли­ват с ча­е­на ча­ша вря­ща во­да, смес­та се сла­га на огъ­ня да кип­не и вед­на­га се от­с­т­ра­ня­ва. Пре­цеж­да се и се втри­ва в ко­жа­та на гла­ва­та. Ус­по­ко­я­ва сър­бе­жи­те и по­ма­га и про­тив ко­со­пад.

Ед­на су­пе­на лъ­жи­ца на­сит­не­ни цвет­че­та от не­вен се за­ли­ват с ча­ша ра­кия, смес­та се ос­та­вя да кис­не 10 дни и се пре­цеж­да. Втри­ва се в ко­жа­та на гла­ва­та 2-3 пъ­ти сед­мич­но в про­дъл­же­ние на един ме­сец. Пре­къс­ва се за 3-4 сед­ми­ци и пос­ле ле­чеб­ни­ят курс се пов­та­ря. Съ­що мо­же да се из­пол­з­ва и при ко­со­пад.

Се­ме­на от ме­ди­цин­с­ка ру­жа и рас­ти­тел­но мас­ло (в съ­от­но­ше­ние 1:20) се наг­ря­ват в про­дъл­же­ние на един час. Смес­та се пре­цеж­да и топ­ла се втри­ва в ко­жа­та на гла­ва­та два пъ­ти днев­но. Пра­вят се 12-15 про­це­ду­ри и при нуж­да се пов­та­ря след 2-3 сед­ми­ци.
 

Коментари