Д-р Камен Недев: Нов метод намалява страничните ефекти на лъчетерапията при рак на простатата

Поставяме специален хидрогел, който елиминира лъчевото натоварване

Д-р Камен Недев: Нов метод намалява страничните ефекти на лъчетерапията при рак на простатата

Д-р Камен Недев е специалист радиолог. Завършва медицина през 2001 г. във Варна. Клиничните му интереси са в областта на злокачествените урогенитални тумори, карцином на простатата и на млечната жлеза. От 2015 г. до момента д-р Недев е началник на Дейност “Брахитерапия” към “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост”, София.

Професионалният му път започва като лекар ординатор в АЦСМП “Василинико” -Варна, след това е мениджър на екип в ЖЗД AIG Life България, лекар ординатор в Клиниката по лъчелечение в Онкологията в София, лекар, научен сътрудник 3-та степен в Отделението по брахитерапия към Клиниката по лъчелечение в същото лечебно заведение и началник на Отделение по брахитерапия към Клиниката по лъчелечение там.

Преминал е през редица специализации: по хирургия в МБАЛ “Св. Марина”, гр. Варна и МБАЛ “Александровска”, както и лъчелечение в СБАЛО, гр. София. Има публикации в български и международни научни издания и участия в научни форуми и колегиуми на тема урогенитални тумори при мъжете. Съавтор е в специалното издание на “Медикарт”, посветено на онкологията.

Д-р Недев е член на Експертен борд и съавтор на Националното ръководство за поведение при диагностиката и лечението на простатния карцином МОРЕ-2012 г.

Редовно участва в ежегодните работни срещи на фирма Nucletron за брахитерапевти, както и курсове за СДО в България, HDR брахитерапия при простатен карцином, 2010, Офенбах, Германия.

Първи признаци, алармиращи за рак на простатата

Членува в Гилдията на лъчетерапевтите в България при БАР, Българското онкологично дружество, Клуб млад онколог, както и в Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO). Член е и на научния колектив, работещ по ДО02-81/12.12.2008 към Фонд “Научни изследвания” на МОМН за закупуване на Специализирана планираща система в реално време за брахитерапия на простатен карцином и създаване и оборудване на Лаборатория по молекулярна диагностика

Получава престижната награда “Лекар на годината за 2019 г”.

Разговаряме с д-р Камен Недев за най-модерното и ефективно лечение на рак на простатата. 

- Д-р Недев, вие сте единственият сертифициран лекар на Балканите, който прилага иновативна процедура за свеждане до минимум на страничните ефекти при лъчетерапия на рака на простата. Защо този нов метод се определя като изключително щадящ за пациентите?

- Да, изключително съм удовлетворен, че успяхме да въведем тази процедура в българската клинична практика, тъй като тя се оказва много ефективна в превенцията на трайните, понякога клинично изявени последствия за болните, след проведена лъчетерапия за рак на простатата.

При лъчетерапия за рак на простатата един от основните проблеми е дозата, която би получило правото черво, намиращо се непосредствено зад простатата, което по-късно може да доведе до значителен дискомфорт при пациента. Пространството, което създаваме между простатната жлеза и предната стена на дебелото черво за периода на лечението, с помощта на специален хидрогел, на практика елиминира лъчевото натоварване на ректума. Нормалната анатомия се възстановява скоро след приключването на терапията.

- Как се провежда процедурата? Какво представлява специалният хидрогел, който използвате?

- Поставянето на гела се извършва през кожата на перинеума, аналогично на процедурата по брахитерапия. Използваме локална анестезия в тази област, а навигацията на иглата е под ехографски контрол, в реално време.

Посредством инжектиране на физиологичен серум, създаваме пространство между простатата и правото черво, в което инжектираме хидрогела и той създава „възглавница“, предпазваща ректалната стена от радиационна травма, която наричаме радиационнен проктит. Понякога тази травма е трудна за лечение и може никога да не се излекува.

Хидрогелът се получава чрез смесването на два компонента. Напълно безопасен е и след 6 месеца се превръща във вода и се усвоява от организма.

- Вече сте приложили процедурата при четирима пациенти. Как се чувстват те? 

- Всички пациенти, преминали през процедурата, се чувстват добре и сега започват своето лечение, така че предстои да проследим появата или липсата на ранни и късни реакции от терапията.

- Кои мъже с рак на простатата са подходящи за този метод?

- Методът е подходящ за всички болни с рак на простатата, избрали да лекуват заболяването с радиация.

Д-р Камен Недев

- Има ли значителен напредък в диагностичните методи, за да може да се откриват малки туморни образувания в ранен стадий. Кои са тези методи?

- При диагностиката на рака на простатата разполагаме с надежден органоспецифичен туморен маркер ПСА, който, макар и не тумороспецифичен, ни позволява провеждане на първична профилактика и ранна диагностика при това заболяване. Бих казал, че опортюнистичният скрининг на рискови контингенти мъже се превърна в предпочитана стратегия в борбата с тази най-честа при господата диагноза.

Модерните образни изследвания, като мултипараметрична магнитнорезонансна томография и позитронно емисионна томография с маркиран с Галий 68 ПСМА, са новият „златен” стандарт в ранната образна диагностика на заболяването, още в предсимптомен стадий.

- Какво е поведението по отношение на лечението, ако туморът се открие в ранен стадий? Може ли да се постигне излекуване на пациента?

- С помощта на съвременните средства за локално и системно лечение, естествената еволюция на заболяването е дълга, дори при по-късните стадии. Открит в ранен стадий, ракът на простатата на практика е напълно лечимо заболяване. Нещо повече, в някои случаи на нискорисково заболяване можем да провеждаме само активно проследяване, без да подлагаме на радикално лечение пациентите с подобно индолентно заболяване.

От друга страна, при по-напреднал стадий и висок риск, трябва да интензифицираме лечението, като съчетаваме системна лекарствена терапия с радикално лъчелечение, както и двете след проведена операция.

- Кои са основните индикации при избора на подходящото лечение – дали да е лъчетерапия, оперативно лечение или комбинирана терапия?

- Основен фактор при решението за терапевтичното поведение е рисковата група, в която попада болният. Всички локални лечебни методи, както радикалното хирургично, така и лъчево лечение, осигуряват еквивалентна преживяемост при нискорисков карцином на простатата. При високорисково заболяване се препоръчва комбиниране на хормонално и лъчелечение. Ако такъв болен избере да бъде опериран, той бива информиран, че ще се приложи мултимодален подход, с приложение на следоперативно лъчево лечение, със или без хормонална терапия.

Този продукт намалява риска от рак на простатата

- Кои фактори имат най-голяма тежест по отношение на канцерогенния си ефект върху здравето на мъжете?

- Канцерогенезата е сложен многофакторен процес с външни и вътрешни фактори. Дистресът, съпътстван от вредни навици, като тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, работа с бои и багрила, без индивидуални предпазни средства, нерационалното хранене, някои вирусни инфекции и генетични фактори, са сред основните потенциални причини за канцерогенеза.

- По какво се различава съвременната лъчетерапия от тази, прилагана преди?

- Технологичният напредък позволи съвременните апарати за лъчево лечение да лекуват много успешно и най-вече безопасно всички видове злокачествени тумори в няколко поредни сеанса, а понякога с една-единствена доза можем да постигнем излекуване. Прецизността им се увеличи поради широкото навлизане на образния контрол на лъчевото лечение в реално време, което позволява да намалим излишната доза в здравите органи и евентуалните неблагоприятни последствия след това.

- Изместила ли е днес брахитерапията останалите методи на лъчетерапия?

- За щастие, модерното лъчево лечение разполага с палитра от лечебни модалности, а брахитерапията е само една от тях. Други такива са фотонното и протонното външно лъчево лечение, стереотактичната радиохирургия и в бъдеще – Flash терапията.

- Има ли ограничения в прилагането й?

- Ограниченията за прилагане на брахитерапията може да са общи, като невъзможност за поставяне на анестезия или заемане на нужната позиция, хематологични заболявания и др.

При много голяма простатна жлеза или такава, лекувана с трансуретрална манипулация с голям тъканен дефект, предпочитаме външните неинвазивни методи на лъчево лечение, тъй като тези болни имат по-изразени дизурични симптоми на дразнене, които са основният страничен ефект на това лечение.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари