Длъжни ли са педиатрите да водят здравен картон на бебетата?

Длъжни ли са педиатрите да водят здравен картон на бебетата?

Педиатърът на сина ми, който е на 4 месеца, отказва да впише в здравния му картон каквото и да е било. Причината: достатъчно “бумащина” пише. Каза ми, че когато се стигне до постъпване на детето в ясла, ще ми даде бележка с поставените ваксини.

Аз искам час по скоро да я сменя и се чудя, когато го запиша детето при друг педиатър, той ще може ли да ми даде бележка за поставените преди това ваксини? Накратко: задължен ли е педиатърът да води здравния картон на бебето или не е? Ако това влиза в задълженията му, в кой член е споменато, за да мога следващия път да го цитирам и съответно, педиатърът да си свърши работата.

Мирослава Демирева, гр. Пловдив

Съгласно чл.5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ: (4) (Изм. - ДВ, бр.5 от 2011 г., отменена предишна ал.3, бр.22 от 2016 г., в сила от 1.04.2016 г.), Националната здравноосигурителна каса издава на всеки здравноосигурен здравноосигурителна книжка и отделни регистрационни форми за осъществяване на правото му на избор. В тази книжка общопрактикуващият лекар нанася извършените имунизации.

В Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, издадена от министъра на здравеопазването, в чл.12 (1), т.2 е записано, че лекарите, които прилагат биопродукти, вписват дата, код на имунизацията в: “имунизационния паспорт в здравноосигурителната книжка или лична амбулаторна карта (ЛАК) за хората без избран личен лекар; т.3. в епикриза или обменната карта на новороденото; т.4. в амбулаторен лист (бланка МЗ-НЗОК №1)”.

(2) Имунизационният паспорт се съхранява от пациента или от неговия законен представител, или попечител и се предоставя за регистрация при всяка извършена имунизация и реимунизация.

Съгласно Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г.: Чл. 137. (1) Общопрактикуващият лекар е длъжен да:

1. Изпълнява програми “Майчино здравеопазване”, “Детско здравеопазване”, извършва профилактика на здравноосигурени над 18-годишна възраст, формира групи от хора с рискови фактори за развитие на заболяване при пациенти над 18 години, извършва профилактични дейности при хора над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване, съгласно приложения №1, 2, 3, 5 и 6 на Наредба №8 от 2016 г. и приложение №12 “Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, профилактични прегледи на осигурени пациенти над 18 години, формиране на групи от хора с рискови фактори за развитие на заболяване при пациенти над 18 години, профилактични дейности при пациенти над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване и програма “Майчино здравеопазване“;

7. Оформяне на здравно-профилактична карта, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, необходими за детска градина, както и отлагане на имунизации при противопоказания в случаите на Наредба №15 от 2005 г.

НЗОК закупува, заплаща договорената и извършената дейност на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ съгласно Наредба №9 от 2019 г. по определени елементи, сред които е и профилактичната дейност по програма “Детско здравеопазване”, включително извършена задължителна имунизация и реимунизация на хора от 0 до 18 години, съгласно Имунизационния календар на Република България - приложение №1 към чл.2, ал.2 от Наредба №15 от 2005 г. и приложение №12. (чл.179 от НРД за МД 2020 г.), като заплащането се дължи и отчита с електронен отчет в определен от НЗОК формат за извършената дейност, отразена в амбулаторните листове. (чл.181 от НРд за МД).

Коментари