Медици посочиха рисковете от секса в парна баня, анкетирани хора обаче са на друго мнение

Медици посочиха рисковете от секса в парна баня, анкетирани хора обаче са на друго мнение

Парната баня е място за релакс и оздравителни процедури, в което хората си отдъхват телом и духом. но мнозина решават да го обърнат и в място за еротични преживявания. Правилно ли е това? 

На първо място според медиците трябва да се отчита факта, че парната баня и без секс е доста силно изпитание за организма. Високите температури и голямата влажност стресират организма. Инай-здравият човек може да надцени силите си, ако в тези екстремни условия, се впусне в креватна гимнастика. Затова повечето медици смятат, че секс не бива да се прави нито в парната баня, нито веднага след излизането от нея - оставете тялото да си почине и тогава, настояват те.

Стана ясна причината жените да стигат до оргазъм

Естествено има и обратно мнение на специалисти, както и впечатленията на анкетирани обикновени хора, които са пренебрегнали препоръките, направили са го и нямат нищо против да продължат да го правят.

Резултатите от допитване дали е възможно да се прави секс в парна баня сочет, че 80% от анкетираните са отговорили положително на базата на собствения си опит. Останалите 20%, че банята е и си остава единствено място за укрепване на здравето и отдих. 

Учени потвърдиха връзката между оралния секс и ракът на гърлото

Независимо от масовото одобрение на еротичните преживявания в парната баня медиците още веднъж посочват какви са рисковете. Ето  становището им:

При­чи­ни­те за не­по­но­си­мост към ви­со­ки тем­пе­ра­ту­ри, осо­бе­но в ба­ня­та или са­у­на­та, мо­гат да бъ­дат ня­кол­ко. Най-чес­то то­ва е свър­за­но с раз­лич­ни за­бо­ля­ва­ния на нер­в­на­та и сър­деч­но­съ­до­ва­та сис­те­ма - хи­пер­то­ния, хи­по­то­ния, ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то, кар­ди­о­па­тия, ми­о­кар­дит, ве­ге­то­съ­до­ва дис­то­ния.

В пар­на­та ба­ня е по­ни­же­но съ­дър­жа­ни­е­то на кис­ло­род, за­то­ва ня­кои хо­ра мо­гат да стиг­нат до т.нар. хи­пок­сия на глав­ния мо­зък, ви­е­не на свят и до­ри да при­пад­нат. По­ви­ше­на­та чув­с­т­ви­тел­ност към го­ре­щи­на­та мо­же да бъ­де пре­диз­ви­ка­на и от ня­кои хор­мо­нал­ни на­ру­ше­ния, нап­ри­мер хи­пер­ти­ре­о­идоза. За­то­ва е край­но не­же­ла­тел­но да се по­се­ща­ва ба­ня и са­у­на при на­ли­чие на та­ки­ва бо­лес­ти.

Изумително! Ето от какво зависи сексуалният живот на жената

Това обаче не означава категорично отхвърляне на ползите от парната баня или сауната. Резултатите от изследване на финландски учени за доказателство за това.  Ежедневното ползване на сауна намалява кръвното налягане с почти 50%, а с него - и риска от сърдечно-съдови заболявания, е главният извод от изследването им. В резултат на това благоприятно въздействие се намалява и вероятността от ранна смърт, а средната продължителност на живота се удължава, твърдят учените от екипа.

В проведеното дългосрочно изследване са взели участие 1621 мъже на средна възраст, чието артериално налягане е било около 140 на 90. Още в началото те били разделени на няколко групи. Едната посещавала сауна веднъж седмично, втората - два пъти, а третата – 4-7 пъти. Тяхното здравословно състояние било наблюдавано в продължение на 22 години.

Учени назоваха болестите, които се лекуват и с редовен секс

Крайният резултат от експеримента сочи, че в рамките на изследването от хипертония са заболели едва 15.5% от общия брой участници. Междувременно тези, които са отделяли време за сауна в два дни от седмицата, са намалили риска от повишаване на кръвното си налягане с 24%. Посещавалите парната баня по-често пък са редуцирали шанса от възникване на сърдечно-съдови заболявания с над 46%. /zdrave.to.
 

Коментари