НЗОК покрива ли лечението в чужбина, ако в България не е било успешно?

НЗОК покрива ли лечението в чужбина, ако в България не е било успешно?

Страдам от заболяване, за което приложеното в България лечение не беше ефективно. Свързах се с клиника в държава от Европейския съюз, която е специализирана в лечението на този вид болести. Убедени са, че могат да ми помогнат. НЗОК покрива ли подобен тип операции и какви точно документи трябва да представя на болницата, където ще ми бъде проведено лечението?

Добромира Христозова, гр. София

Лечението на български граждани в страни от ЕС се осъществява по два основни способа, в зависимост от начина на заплащане на медицинските услуги:

I. Здравноосигурените хора от една държава членка на ЕС могат да кандидатстват за разрешение за планова медицинска помощ извън държавата членка по пребиваване (европейски формуляр S2), ако са изпълнени кумулативно следните условия:

1. Възможно ли е провеждане на посоченото лечение в безопасни и оправдани от медицинска гледна точка срокове в лечебно заведение на територията на Република България, в съответствие с конкретната медицинска диагноза на пациента, текущото му здравословно състояние, вероятното развитие на заболяването и възможната прогноза за резултата от неговото лечение.

2. Дали предлаганото лечение се прилага на територията на Република България с еднаква ефективност, както лечението, което се предлага от лечебното заведение в другата държава членка на ЕС. Преценката за горното се извършва от експертни съвети по профила на заболяването, определени със заповед на министъра на здравеопазването, във връзка с възможността за лечение в болници на територията на България по съответната диагноза на база приложените медицински документи, както и дали съответното лечение би могло да бъде осъществено в необходимите, съобразно здравословното състояние на пациента, срокове. Становищата са във връзка с преценката дали са налице критериите за получаване на разрешение, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. за координация на системите за социална сигурност.

Медицинската помощ, за чието разрешение за провеждане в чужбина се кандидатства, трябва да е включена в пакета медицински дейности, финансирани от публичната система на здравеопазване в компетентната държава (България), както и в пакета от дейности, финансиран от публичната система в държавата на планираното лечение.

Чуждата клиника трябва да има договор със съответен здравен фонд, независимо от това дали е частна или държавна, и да работи с формуляр S2 (за това се иска потвърждение, заедно с медицинската и финансова оферта, която трябва да се представи при кандидатстване за планово лечение) - т.е. необходимо е чуждата клиника да удостовери, че работи по линия на здравното осигуряване и предложеното лечение/изследване би могло да се осъществи срещу представяне на издадено предварително разрешение и европейски формуляр/преносим/ S2 (Е112).

Какви са правата ми за лечение в чужбина?

Необходимите документи за кандидатстване за издаване на разрешение за провеждане на планово лечение в чужбина за сметка на НЗОК са:

1. Писмено заявление по образец от заинтересования пациент или от негов родител/настойник/попечител/лице, осъществяващо заместваща грижа по отношение на лицето/пълномощник, съдържащо: пълното име и адрес на лицето; ЕГН/ЕНЧ на заявителя, естеството на искането; телефон и адрес на електронна поща за връзка; дата и подпис; когато молбата се подава от пълномощник, към нея се прилага и копие на пълномощното;

2. Заверено с гриф “Вярно с оригинала” копие от документ за самоличност на пациента (лична карта/паспорт) - по преценка на заявителя/негов представител, с цел да послужи единствено за сверяване на данните;

3. Актуална медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза (медицинска епикриза, амбулаторен лист, консултации при специалисти и други медицински документи, относими към заболяването), проведено до момента на подаване на молбата лечение и терапия (в случай че има); заключения (препоръки) от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението, за което се иска издаване на разрешение;

4. Писмен документ/кореспонденция с подходящо лечебно заведение в друга държава членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, за което се кандидатства, съдържащ следната информация:

- вида на медицинските дейности, за които се иска разрешение, с предложен конкретен план за предстоящо планово лечение в лечебното заведение и посочен период на лечението (начална и крайна дата на същото);

- потвърждение, че лечението на съответното заболяване е част от обществената система на здравеопазване в съответната държава членка и ще бъде предоставено срещу издаден формуляр за планова медицинска помощ извън държавата членка по пребиваване (формуляр S2);

- предварителна финансова оферта от чуждото лечебно заведение за ориентировъчната стойност на предстоящото планово лечение срещу издаден формуляр S2 (преносим), която се покрива от местната здравноосигурителна институция и за местните осигурени хора;

5. Декларация по образец на НЗОК относно обстоятелството, че заинтересованият пациент не се осигурява в друга държава от ЕС/ЕИП/Швейцария.

Всички документи, свързани с искането, следва да бъдат на български език.

II. В съответствие с относимото европейско законодателство съществува и друга възможност за кандидатстване за лечение в чужбина - по реда на Наредба №2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл.82, ал.1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане.

Съгласно чл.4, т.2 от Наредбата хората над 18-годишна възраст имат право на лечение в чужбина/изследване, извън трансплантацията, което не е включено в обхвата на задължителното здравно осигуряване, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в България, когато същият се прилага в чужбина и е с доказана ефективност на лечението в световната медицинска практика.

За кандидатстване за финансово и организационно подпомагане за лечение по този ред е необходимо да се подаде заявление по образец, заедно с нужните приложения и декларации. Към заявлението задължително се прилагат:

- Медицинска документация, издадена не повече от 6 месеца преди подаването на заявлението, удостоверяваща заболяването, състоянието и поставената диагноза на пациента, проведеното до момента на подаване на заявлението лечение, препоръки на медицинските специалисти относно състоянието и необходимите действия, в това число необходимостта от осъществяване на услугите, за които се иска заплащане (епикризи, изследвания, заключения, становища, мнения, препоръки и/или др.).

- Официален документ (оферта) от лечебното заведение в чужбина, потвърждаващ, че лечението, за което се иска заплащане, ще бъде проведено в това лечебно заведение, периодът на предстоящото лечение, цената, която следва да бъде заплатена и отделните й компоненти, начинът на заплащане, очакваните резултати, лице от лечебното заведение и друга информация за контакт, съгласие на лечебното заведение за сътрудничество с НЗОК във връзка с предстоящите медицински процедури по отношение на конкретния пациент;

- Подписан от заявителя проект на договор за финансово и организационно подпомагане по чл.21, ал.6 от Наредбата.

Коментари

Иванова 19.01.2021 13:22

Имам следната ситуация,оперираха ме в Чехия рак на гърдата,предписват ми хормонално лечение -за 5 години. Въпросът ми е ще ми отпускат ли безплатно тези таблетки в България ,след като не съм оперирана там? Моля ,за отговори на [email protected]