Ще ми бъдат ли възстановени парите за преглед в Германия?

Ще ми бъдат ли възстановени парите  за преглед в Германия?

Въпросът ми е свързан с преглед при УНГ-специалист в Германия, при който се наложи да отида. Престоят ми в тази държава е 6 месеца като студентка, затова нямам личен лекар в нея. Заплатих сумата за прегледа, тъй като не съм осигурена в Германия. Въпросът ми е: каква е процедурата по изплащането на парите от НЗОК в България?

Ралица Денчева, гр. Русе

В случая не става ясно дали сте представили на лекуващия лекар/лечебното заведение в Германия, ваша валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). ЕЗОК покрива спешна и/или неотложно необходима медицинска помощ при временен престой в държави от Европейския съюз (ЕС).

Т.е., когато е налице внезапно възникнало остро медицинско състояние или обострено хронично заболяване, и когато пациентът не може да се завърне в собствената си държава на здравно осигуряване, без да наруши предварително планирания срок на временен престой в другата държава.

След като сте заплатили за оказаната медицинска помощ, имате право да подадете до управителя на НЗОК заявление за възстановяване на разходи по реда на чл. 25 от Регламент (ЕО) №987/2009 за извършени разходи за медицински услуги на територията на друга държава-членка на ЕС.

Заявлението заедно с приложената към него изискуема документация може да подадете в Централното управление на НЗОК, чрез съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или по пощата (предвид характера на съдържащата се в заявлението информация, препоръчваме при изпращане по пощата да бъде използвано препоръчано писмо с обратна разписка).

Как се възстановява сума за оказана спешна помощ в чужбина?

Информация за процедурата и необходимите документи, които трябва да приложите към заявлението, е публикувана на интернет страницата на НЗОК в рубрика “Международно сътрудничество” - линк “Европейска интеграция“ - подлинк “Възстановяване на разходи, заплатени от здравноосигурени граждани за оказана спешна и неотложно необходима медицинска помощ при престой в друга държава в ЕС”).

За възстановяване на такива разходи важни предпоставки са:

- да сте здравноосигурена в НЗОК, с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на получаване на медицинската помощ;

- оказаната медицинска помощ да фигурира в пакета от медицински дейности, заплащани от публичната система на здравеопазване в Германия;

- медицинската помощ да е оказана от изпълнител на медицинска помощ чрез публичната система на здравеопазване в Германия; 

- заплатената сума за оказаната медицинска помощ не представлява потребителска такса или не е дължимата от пациента част от стойността на лечението, установена в законодателството на държавата по място на оказване на помощта - т.е., ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса, тя се заплаща и от българските граждани, като заплатената сума не подлежи на възстановяване;

- оказаната медицинска помощ не е планова помощ.

Трябва да имате предвид, че процедурата по възстановяване на разходите отнема време, тъй като компетентният здравен фонд (в случая НЗОК) изпраща документите до здравния фонд в държавата по получаване на помощта за уточняване на размера на сумата, която подлежи на възстановяване. За сметка на пациента остават всички потребителски такси и законово регламентирани доплащания, които се заплащат и от осигурените граждани в държавата по временния престой.

Коментари