Диабетик съм, искам да знам какви са ми правата?

Диабетик съм от 2000-та година на инсулин.

Диабетик съм, искам да знам какви са ми правата?
 Преди два месеца комисията на ТЕЛК ми даде първа група, с 94% инвалидност. Моля да ми обясните какви права имам в тази група? Пенсията ми е 211 лв. На какви други парични суми имам право?


Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане, хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности, съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност, и въз основа на извършената социална оценка. Потребностите на човека от рехабилитация, обучение, трудова заетост и професионална реализация, социални услуги, социално включване се преценяват от консултативна комисия, определена от директора на дирекция “Социално подпомагане”. За да получите подробна информация за правата си, моля обърнете се към дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.

Коментари