Как се кандидатства за лечение в чужбина?

Молбите се подават в Централното управление на НЗОК

Как се кандидатства за лечение в чужбина?
Съпругата ми е на 42 г. и е болна от паркинсон. Какво ли не опитахме да й помогнем, но състоянието й се влошава. Научихме за клиника в Германия, където могат да й помогнат, и затова ви моля да обясните как и къде може да се кандидатства за лечение в чужбина.


Във връзка с ангажиментите на Националната здравноосигурителна каса, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз, към НЗОК е създадена специализирана комисия, която разглежда молби на граждани за издаване на формуляр S2. Този формуляр дава право на планирано лечение в ЕС за сметка на НЗОК. Едно от основните изисквания за издаване на такъв формуляр е въпросното лечение да бъде част от дейностите, заплащани от обществената система на здравеопазване в Република България. Т.е. да се покрива от бюджета на НЗОК или от този на Министерството на здравеопазването. Исканията за издаване на разрешение за получаване на лечение на територията на друга държава, членка на Европейския съюз, се подават в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса. Документите могат да се подават и чрез съответните районни здравноосигурителни каси - РЗОК. Необходимите документи, които трябва да се подадат за разглеждане от комисията, са:

1. Писмена молба от заинтересованото лице или от негов родител/настойник/попечител/пълномощник, съдържаща: пълното име и адрес на лицето (както и на родителя/настойника/попечителя/пълномощника). Описание на естеството на искането; телефонен/факс номер и адрес на електронна поща за връзка, дата и подпис. Когато молбата се подава от пълномощник, към нея се прилага и копие на пълномощното.

2. Копие от документ за самоличност на лицето - лична карта, паспорт и акт за раждане.

3. Актуална медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза. Проведено до момента на подаване на молбата лечение и терапия в случай, че има заключения или препоръки от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението, за което се иска издаване на разрешение.

4. Документ, издаден от лечебно заведение в съответната държава - членка на ЕС, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение, ще бъде проведено в това заведение срещу представяне на европейски формуляр за планово лечение в чужбина. В него трябва да е описан периодът на провеждането му - начална и крайна дата, както и че лечението на съответното заболяване е част от обществената им система на здравеопазване. Трябва да има и ориентировъчната цена на лечението срещу представяне на европейски формуляр за планово лечение в чужбина.

5. Други документи, относими към искането, например становища на медицински специалисти по повод провеждане на лечение, за което се иска разрешение.

Впрочем!

Разрешение за получаване на лечение на територията на друга държава - членка на Европейския съюз,  за сметка на НЗОК се издава, когато въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени в законодателството на Република България и заплащани чрез системата на задължителното здравно осигуряване. И още: когато лицето не може да получи лечението в рамките на обичайно необходимото време за получаването му в Република България, като се има предвид текущото здравословно състояние и вероятното развитие на болестта. Преценката за това се извършва от националните консултанти по съответните заболявания и от председателите на съответните научни дружества, които дават писмени становища относно основателността на предявените искания. И това трябва да е в съответствие с тяхната експертна медицинска преценка за състоянието на всеки пациент и възможността или невъзможността за провеждане на лечението в разумен медицински срок в България. Издадените формуляри S2 покриват само стойността на лечебните дейности. За сметка на пациента остават:

- разходите за транспорт; 
- за настаняване в хотел или общежитие;  
- разходите за придружител; 
- разходите за избор на лекар или екип; 
- разходите извън стандартното настаняване в лечебното заведение, както и законово регламентираните доплащания от пациентите, които се заплащат и от местните осигурени лица.

Всички документи, свързани с искането, следва да бъдат на български език. В случай, че са представени документи на чужд език, те следва да бъдат придружени със заверен превод на български език.


Милена ВАСИЛЕВА

Коментари