Направленията за мамография и ехография с по-дълъг срок на валидност

Направленията за мамография и ехография с по-дълъг срок на валидност

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди на свое заседание, проведено на 25.04.2024 г., нов срок на направленията за провеждането на високоспециализираната медицинска дейност (ВСМДИ) „Мамография на двете млечни жлези“ и „Ехография на млечна жлеза“ от пакет „Образна диагностика“ (различен от срока по чл.153, ал.5 от НРД за медицински дейности 2023-2025 г.), отнасящ се за профилактичен преглед на здравноосигурени над 18 години.

Срокът на валидност на направленията вече ще бъде 60 календарни дни. Досега срокът на валидност беше 30 дни, което създаваше затруднения и несигурност за тяхното използване.

Има ли възрастово ограничение за талон по Здравна каса за мамография?

Промяната ще влезе в сила от 01.07.2024 г.

По предложение на временно изпълняващия длъжността управител, НС на НЗОК промени Правилата за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности за 2024 г., приети с Решение № РД-НС-04-2/23.01.2024 г.

Коментари