​Херпесът има нови клинични форми

90 на сто от хо­ра­та са за­ра­зе­ни с ви­ру­са на хер­пе­са

​Херпесът има нови клинични форми
Спо­ред Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция хер­пе­сът е ед­но от най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те ви­рус­ни за­бо­ля­ва­ния. С хер­пес е за­ра­зен прак­ти­чес­ки все­ки чо­век. Днес, на фо­на на вло­ше­ни­те еко­ло­гич­ни по­ка­за­те­ли на стре­са, ви­ру­сът на хер­пе­са ста­ва “по-зъл”, по­я­вя­ват се нови не­го­ви кли­нич­ни фор­ми.
 
Как ста­ва за­ра­зя­ва­не­то с хер­пес? Мо­же ли да се из­ле­ку­ва окон­ча­тел­но то­ва ви­рус­но за­бо­ля­ва­не?

Вход­ни вра­ти за ин­фек­ци­я­та са би­ли и си ос­та­ват мик­рот­рав­ми на ко­жа­та, на ли­га­вич­ни­те об­вив­ки, ко­нюн­к­ти­ви­те на очи­те. Ка­то про­ник­ва чрез нер­в­ни­те окон­ча­ния в сим­па­тич­ни­те ган­г­лии, ви­ру­сът се нас­та­ня­ва там за цял жи­вот. За­та­ен в нер­в­ни­те въ­зел­че­та, той тър­пе­ли­во ча­ка своя час и ко­га­то дой­де (при прос­ту­да, стрес, от­с­лаб­ва­не на иму­ни­те­та), вър­ху ко­жа­та се по­я­вя­ват не­о­би­чай­но бо­лез­не­ни ме­хур­че­та или яз­вич­ки.
 
Ако дос­ко­ро хер­пе­сът на ли­це­то и на ге­ни­тал­иите, по­ра­зя­ващ пи­коч­но-по­ло­ва­та сис­те­ма, са се раз­ви­ва­ли не­за­ви­си­мо един от друг, днес, ко­га­то по­ня­ти­е­то “ора­лен секс” е из­вес­т­но на все­ки уче­ник, сфе­ри­те на увреждане от ви­ру­си­те се смес­ват.
 
Хер­пе­сът е опасно за­бо­ля­ва­не, ко­е­то ни пре­чи да жи­ве­ем нормално. То мо­же да про­ти­ча зад мас­ка­та на най-раз­лич­ни бо­лес­ти, ка­то нап­ри­мер цис­тит или млеч­ни­ца. Тра­ди­ци­он­ни­те ан­ти­би­о­ти­ци и про­ти­во­гъ­бич­ни пре­па­ра­ти, ко­и­то са ефи­кас­ни при те­зи за­бо­ля­ва­ния, са аб­со­лют­но без­по­лез­ни при хер­пес.
 
Прак­ти­чес­ки ця­ла­та сим­п­то­ма­ти­ка, ко­я­то се про­я­вя­ва при хер­пес, ако още не е по­ра­зе­на цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма, е об­ра­ти­ма. За­то­ва хер­пе­сът мо­же да се ле­ку­ва и тряб­ва да се ле­ку­ва.
 
Кли­нич­ната про­я­ва е най-опасният заразен период

Нас­ко­ро про­че­тох, че чо­век, за­ра­зен с ви­ру­са на хер­пес, мо­же да жи­вее дъл­ги го­ди­ни, без да знае, че е бо­лен. В съ­що­то вре­ме той мо­же да за­ра­зи мно­го хо­ра. Вяр­но ли е то­ва?                             

 90 на сто от въз­рас­т­но­то на­се­ле­ние е за­ра­зе­но с ви­ру­са на хер­пе­са. Най-опа­сен ста­дий за пре­да­ва­не на за­ра­за­та е по вре­ме на кли­нич­ни про­я­ви. То­га­ва от ме­хур­че­та­та и яз­вич­ки­те се от­де­лят ма­со­во ви­ру­си. Но има и без­сим­п­том­но ви­ру­со­от­де­ля­не от теч­ни­те би­о­ло­гич­ни сре­ди на ор­га­низ­ма. Та­ка, ако еди­ни­ят от съпрузите е здрав, а дру­ги­ят - ви­ру­со­но­си­тел и не пол­з­ват пре­зер­ва­ти­ви, в про­дъл­же­ние на го­ди­на и по­ло­ви­на здра­ви­ят съ­що ще се за­ра­зи.
 
Забравете по­ло­вите кон­так­ти, целувките - също
 
Как­во бих­те пре­по­ръ­ча­ли ка­то про­фи­лак­ти­ка про­тив за­ра­зя­ва­не­то с ви­ру­са на хер­пес?

В ни­ка­къв слу­чай не се це­лу­вай­те, ако сте из­п­ри­ще­ни.
 
Ко­га­то хер­пе­сът се изос­т­ря, въз­дър­жай­те се от как­ви­то и да е фор­ми на ин­тим­на бли­зост. А ако не мо­же­те да не го пра­ви­те, из­пол­з­вай­те пре­зер­ва­тив.
 
Ако ле­ка­ри­те не­ус­пеш­но се бо­рят с млеч­ни­ца или с ня­как­во дру­го хро­нич­но за­бо­ля­ва­не на пи­коч­но-по­ло­ва­та сис­те­ма, тряб­ва да сте мно­го вни­ма­тел­ни и за­дъл­жи­тел­но да про­ве­ри­те да­ли не ста­ва ду­ма за хер­пес.
 
Ако ва­ши­ят ле­ку­ващ ле­кар смя­та хер­пе­са за хре­ма и ви съ­вет­ва да го ма­же­те с билкова отвара, обър­не­те се към друг ле­кар.
 

Коментари