Как мога да се лекувам по НЗОК при множествена склероза?

Моля за информация какви са условията за кандидатстване за лечение на множествена склероза (МС) - пристъпно-ремитентна форма? Проблемът се отнася за сестра ми, която е на 54 години, а от 12 години е с диагноза МС. Провеждала е експериментално лечение с кладрибин през 2012 г. и от тогава не е лекувана с одобрените за заболяването лекарства. Приема само витамини и добавки, веднъж годишно се подлага на терапия с преднизолон по схема, нолпаза 50 мг - двете за 10 дни и ПК - Мерц, както и ЯМР на 5 години за проследяване хода на заболяването.

Калина Дечева, гр. София

НЗОК заплаща при лечение на множествена склероза в извънболничната медицинска помощ лекарствени продукти, включени в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

Справка за лекарствените продукти, включени в Приложение №1 на ПЛС, съгласно който НЗОК заплаща частично или напълно лекарствени продукти за домашно лечение, може да се прави на сайта на НЗОК (www.nhif.bg) - линк „Лекарства, медицински изделия и храни” - подлинк „Лекарствени продукти” – „Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба №10 от 24 март 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“. 

При осъществяване на медицинска експертиза за провеждане на скъпоструващо лечение за заболяването множествена склероза, заплащано от НЗОК, се съблюдават разпоредбите на Националния рамков договор.

На основание чл.55 и чл.58 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 година, за отпускане на лекарствени продукти с „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК”, съвместно с консултанти на НЗОК са разработени изисквания, съгласно приложение №7 „Образец на Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти”.

Съгласно посочените по-горе основания, НЗОК е актуализирала „Изисквания при лечение на множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ“ (Изискванията), обн. ДВ, бр.41/03.06.2022 г. и публикувани на електронната страница на НЗОК. Те са достъпни за всички здравноосигурени и договорни партньори на НЗОК.

В тях са посочени пътят на пациента; медицинските критерии при започване или продължаване на лечението на заболяването, както и изключващи критерии за прекратяване на лечението; редът за издаване и заверяване на протоколи, заедно с необходимите документи, които следва да се подготвят и представят в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

Подготовката на заявителните документи на здравноосигурения за започване/продължаване на лечението на заболяването множествена склероза се извършва от една от специализираните комисии, посочени в Изискванията, която извършва клинична оценка на състоянието на пациента, на базата на преглед и представени лабораторни изследвания.

Коментари