Какъв е редът за явяване на ЛКК при намален слух?

Какъв е редът за явяване на ЛКК при намален слух?

Баща ми е пенсионер - получава пенсия за трудов стаж и възраст. Сега има проблеми със слуха. Моля да опишете какъв е редът за явяване пред ЛКК и за евентуалното закупуване на слухов апарат. НЗОК покрива ли някаква част от средствата за закупуване на слухов апарат?

Красимира Денева, гр. Кърджали

За предписване и отпускане на слухов апарат е необходим медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ) или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Предписването на слухов апарат се извършва по спецификацията на НЗОК. Списъкът-спецификация с определени и групирани помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хора с увреждания е публикуван на интернет страницата на НЗОК, в рубрика „Помощни средства“, подрубрика „Спецификации за ПСПСМИ и ремонтни дейности”, секция „Списък-спецификация за ПСПСМИ и ремонтни дейности“.

За издаване на протокол/решение за предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) от ЛКК, пациентите трябва да бъдат насочени от общопрактикуващия им лекар с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6).

След като се издаде протокол/решение за предписване на ПСПСМИ, задължение на ЛКК/ТЕЛК е да подаде електронно заявление към НЗОК за разглеждане на предписаните ПСПСМИ. Пред ЛКК/ТЕЛК баща ви или упълномощен от него човек попълва заявление на хартия, с което се съгласява с предписаните ПСПСМИ и необходимостта от предоставянето им.

Непосредствено след това експертни комисии в НЗОК/РЗОК ще разгледат електронното заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ. За съответното обстоятелство ще бъдете информирани чрез писмено съобщение на посочена от вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да се посещава офис на РЗОК.

Издадените одобрения съдържат регистрационен номер, дата на издаване, имената и НЗОК-кодовете на заявените ПСПСМИ, които могат да се получават от всяка фирма, сключила индивидуален договор с РЗОК без териториално ограничение. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

Коментари