Какво включват палиативните грижи?

Какво включват палиативните грижи?

Имам близък с онкологично заболяване. За съжаление, провежданото досега лечение не дава желаните резултати и болестта му напредна до крайна степен. Лекарите ни насочват към палиативни грижи. Моля да обясните какво представляват те и какво включват? Болният човек може ли да участва в определянето им, в зависимост от конкретните му нужди?

Стоянка Лечева, гр. Русе

Палиативните грижи са специализирани медицински грижи, които имат за цел да облекчат състоянието и симптомите на пациенти, страдащи от сериозно заболяване, както и да понижат техните нива на стрес.

НЗОК заплаща палиативни грижи за онкологично болни пациенти, които се извършват в лечебно заведение за болнична помощ в рамките на клинична пътека №253 „Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания“. Болничният престой е общо 25 дни в периода на терминалния стадий, в рамките на 6 месеца на онкологичното заболяване.

НЗОК заплаща всички разходи на изпълнителите на медицинска помощ по клиничната пътека.

Тази клинична пътека се явява „краен път”, в който завършват всички останали клинични пътеки за онкологични заболявания. Характерът на клиничната пътека за болнични палиативни грижи определя някои съществени особености на понятията „терминално болен“, терминалното състояние и неговата продължителност:

Терминален стадий е периодът, в който, независимо от известните и приложени терапевтични действия, състоянието на болния се влошава, прогресиращият ход на болестта не може да бъде преустановен и ще доведе до смъртта на болния по-скоро или по-късно, но в рамките на един ограничен период от време. Това е периодът, в който прилаганото активно лечение няма за цел излекуването на болния, а само контрол на болката и другите симптоми, изпитвани от пациента, с цел повишаване на качеството на живот.

Терминално болен е пациент, който има медицинска прогноза, че животът му се очаква да е с продължителност до 6 месеца.

Времетраене на палиативни грижи в терминален стадий – това са условията, при които всеки пациент с терминално заболяване може да избира и получава палиативни грижи с покритие от здравноосигурителни фондове за период от шест месеца.

Тази клинична пътека изпълнява решение на организационна структура от предхождащи клинични пътеки – това е онкологичният комитет.

За реално осъществяване на прехода от противотуморно лечение към палиативни грижи е необходимо експертно решение, което олицетворява високата отговорност на онкологичния комитет при оценка на пациента като терминално болен.

Експертно е това решение за палиативни грижи в терминален стадий, което се създава от онкологичен комитет на базата на строги морфологични и клинични индикатори, специфични за конкретното онкологично заболяване. Ако специфичните индикатори за конкретното онкологично заболяване не са залегнали в предходни клинични пътеки в сферата на онкологията, както и във всички случаи, когато няма предходна.

Болният има право да определи приоритети в своето лечение и да откаже провеждането на активно противотуморно лечение. Независимо от направения избор, пациентът има право на облекчаване на болката и страданията. Палиативни грижи се прилагат и в случаите, когато болният отказва провеждането на активно лечение.

На базата на „Експертно решение за палиативни грижи в терминален стадий” екипите за болнични палиативни грижи попълват индивидуален план за провеждането им.

Коментари