Може ли да получа лекарствата си по-рано от посочения срок?

Може ли да получа лекарствата си по-рано от посочения срок?

Получих лекарствата си за отрязък А в срок. Наложи се да отсъствам от страната и затова по отрязък В не съм спазил този срок. Въпросът ми към вас е: може ли да получа лекарствата си за отрязък С по-рано от посочения по Наредба №4, поради посочената причина?

Ако е необходимо, би трябвало да се направят промени в наредбата поради проблемите, които ни се създават, както и на пациентите, да не казвам за отношението на фармацевтите.

Румен Шопов, гр. София

Съгласно Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба №4), рецептите за медикаменти, заплащани от НЗОК, имат срок на валидност, считано от датата на издаване, както следва:

1. до 15 календарни дни – за рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5) и за отрязък А от рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5А ).

2. до 45 календарни дни – за отрязък В от рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК № 5А).

3. до 75 календарни дни – за отрязък С от рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5А).

На основание чл.30, ал.2 от Наредба №4, отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А) се изпълняват последователно в регламентираните в наредбата срокове, считано от датата на издаването й съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти.

1. до 15 календарни дни – за отрязък А;

2 от 25 до 45 календарни дни – за отрязък В;

3. от 50 до 75 календарни дни – за отрязък С.

Предвид посочените срокове на валидност на рецептите, се допуска издаване на нова след изтичане на сроковете на валидност на рецептурната бланка, които са: 15 дни за единичните рецептурни бланки и 75 дни за тримесечните рецептурни бланки.

Коментари