На какво дентално лечение имам право по НЗОК?

Ако зъбът ми се нуждае от лечение, трябва ли да си го заплатя?

На какво дентално лечение имам право по НЗОК?

Моля да поясните дали съответстват на нормативните закони следните обяснения на стоматолог, към който се обърнах за лечение. Според лекаря имам право на три манипулации, от които - две пломби. Но ако зъбът ми се нуждае от лечение, трябва да си го заплатя. Също така, че пломбата се покрива само частично от здравната осигуровка - тоест, за нея също трябва да доплащам. Вярно ли е това и на какво лечение имам право?

Станимира Кръстева, гр. Русе

1. В първичната извънболнична дентална помощ имате право на:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус, веднъж за съответната година, като доплащането от здравноосигурения е 1,80 лв.

б) до три лечебни дейности, които могат да бъдат:

- обтурация с химичен композит или амалгама (пломба), като доплащането от пациента е 4,00 лв.

и/или

- екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анестезия (упойка), за което доплащането от пациента е 4,00 лв.

2. В специализираната извънболнична дентална помощ имате право на:

а) специализиран обстоен преглед, като доплащането от пациента е 1,80 лв.

б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия, като доплащането от пациента е 7,50 лв.

в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия, като доплащането от пациента е 13,50 лв.

г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви “б” и “в”, като доплащането от пациента е 0,80 лв.

Пакетът дентални дейности от специализираната извънболнична дентална помощ се извършва от специалист по орална хирургия, сключил договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ, след представяне на направление “Бланка МЗ 119А”. Направлението се издава от дентален лекар, сключил договор с НЗОК за оказване на първична извънболнична дентална помощ.

Коментари